Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Πρόγραμμα Εφοδιασμού Των Νησιών Του Αιγαίου Με Άλευρα Και Ζωοτροφές

Δικαίωμα συμμετοχής και συνεπώς δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης για τη μεταφορά ζωοτροφών και αλεύρων στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, εφόσον έχουν εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο, είναι: 

 1. Για τις ζωοτροφές, οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι Ανεξάρτητοι Πρωτοβάθμιοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (που δραστηριοποιούνται εκτός των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών στο εν λόγω Πρόγραμμα), οι Κτηνοτρόφοι και οι Έμποροι που δραστηριοποιούνται άμεσα στην αγορά των ζωοτροφών. 
 2. Για τα άλευρα, οι ασκούντες άμεσα δραστηριότητα στον τομέα των αλεύρων και ειδικότερα Έμποροι αλεύρων και Παρασκευαστές/Συσκευαστές πάσης φύσεως άρτου, αρτοσκευασμάτων και λοιπών συναφών προϊόντων.

Για τις ζωοτροφές, οι ενδιαφερόμενες οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών υποβάλλουν αίτηση προς τη Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών - Εξαγωγών) η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. επικυρωμένο και επικαιροποιημένο καταστατικό του νομικού προσώπου της Ε.Α.Σ.,
 2. έντυπη κατάσταση και κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή των μελών των Πρωτοβάθμιων Αγροτικών Συνεταιρισμών τους, με αναφορά στην έδρα τους, στο Α.Φ.Μ, στο είδος και στον αριθμό του ζωικού τους κεφαλαίου, θεωρημένη και επικαιροποιημένη από την Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηνιατρικής βάσης δεδομένων,
 3. αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 
 4. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, όπου δηλώνεται ότι:
 • τα στοιχεία που επισυνάπτονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή είναι ακριβή και αληθή,
 • τα μέλη των Πρωτοβάθμιων Αγροτικών Συνεταιρισμών δεν μετέχουν σ' άλλο Πρωτοβάθμιο Αγροτικό Συνεταιρισμό,
 • διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους-εγκαταστάσεις φύλαξης των διακινούμενων προϊόντων,
 • εγγυώνται τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) αρ.1914/2006 της Επιτροπής,
 • δεσμεύονται να εμπορεύονται τα προϊόντα σε τέτοιες τιμές, ώστε λαμβάνοντας υπόψη τα εμπορικά περιθώρια νόμιμου κέρδους, το χορηγούμενο πλεονέκτημα να αντανακλάται στο τελικό χρήστη-μέλος τους.

Για τις ζωοτροφές, οι ενδιαφερόμενοι Ανεξάρτητοι Πρωτοβάθμιοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (που δραστηριοποιούνται εκτός των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών στο εν λόγω Πρόγραμμα) υποβάλλουν αίτηση προς τη Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών - Εξαγωγών) η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Επικυρωμένο και επικαιροποιημένο καταστατικό του νομικού προσώπου του Συνεταιρισμού,
  βεβαίωση της οικείας Ε.Α.Σ ότι δεν υπάγονται σε αυτήν ή ότι δεν εκπροσωπούνται από αυτήν στο πρόγραμμα εφοδιασμού με ζωοτροφές,
 2. έντυπη κατάσταση και κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή των μελών τους με αναφορά στην έδρα τους, στο Α.Φ.Μ, στο είδος και στον αριθμό του ζωικού τους κεφαλαίου, θεωρημένη και επικαιροποιημένη από τη Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Ν. Α., σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηνιατρικής βάσης δεδομένων,
 3. αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
 4. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, όπου δηλώνεται ότι:
 • τα στοιχεία που επισυνάπτονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή είναι ακριβή και αληθή,
 • τα μέλη τους δεν μετέχουν σ' άλλο Πρωτοβάθμιο Αγροτικό Συνεταιρισμό,
 • διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους – εγκαταστάσεις φύλαξης των διακινoύμενων προϊόντων,
 • εγγυώνται τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) αρ.1914/2006 της Επιτροπής,
 • δεσμεύονται να εμπορεύονται τα προϊόντα σε τέτοιες τιμές, ώστε λαμβάνοντας υπόψη τα εμπορικά περιθώρια νόμιμου κέρδους, το χορηγούμενο πλεονέκτημα να αντανακλάται στον τελικό χρήστη-μέλος τους.

Για τις ζωοτροφές, οι ενδιαφερόμενοι Έμποροι Ζωοτροφών υποβάλλουν αίτηση προς τη Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών - Εξαγωγών) η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. επικυρωμένο και επικαιροποιημένο καταστατικό της εταιρείας (σε περιπτώσεις π.χ Ο.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε κ.τ.λ.) ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος,
 2. βεβαίωση από το οικείο Επιμελητήριο ότι είναι μέλη του και διατηρούν δραστηριότητα σχετική με ζωοτροφές,
 3. έντυπη κατάσταση-πελατολόγιο υπογεγραμμένη από τους αναφερόμενους σε αυτό κτηνοτρόφους και κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή των κτηνοτρόφων αυτών, με αναφορά στην έδρα τους, στο Α.Φ.Μ, στο είδος και στον αριθμό του ζωικού τους κεφαλαίου, θεωρημένη και επικαιροποιημένη από την Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Ν. Α. σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηνιατρικής βάσης δεδομένων,
 4. αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
 5. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του αιτούντος ή νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι:
 • τα στοιχεία που επισυνάπτονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή είναι ακριβή και αληθή,
 • διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους- εγκαταστάσεις φύλαξης των διακινoύμενων προϊόντων,
 • εγγυώνται την συνέχιση της δραστηριότητάς τους στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) αρ.1914/2006 της Επιτροπής,
 • δεσμεύονται να εμπορεύονται τα προϊόντα σε τέτοιες τιμές, ώστε λαμβάνοντας υπόψη τα εμπορικά περιθώρια νόμιμου κέρδους, το χορηγούμενο πλεονέκτημα να αντανακλάται στον τελικό χρήστη-πελάτη τους.

Για τις ζωοτροφές, οι ενδιαφερόμενοι Κτηνοτρόφοι υποβάλλουν αίτηση προς τη Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών - Εξαγωγών) η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής τους στην οποία θα δηλώνεται ότι οι ποσότητες των προϊόντων θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη διατροφή του ζωικού τους κεφαλαίου. 
 2. βεβαίωση για το είδος και τον αριθμό του ζωικού τους κεφαλαίου θεωρημένη και επικαιροποιημένη από την οικεία Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας ΝΑ., σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηνιατρικής βάσης δεδομένων.

Για τα άλευρα, οι ενδιαφερόμενοι έμποροι αλεύρων για την ένταξή τους στο μητρώο υποβάλλουν μαζί με την αίτηση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. επικυρωμένο και επικαιροποιημένο καταστατικό της εταιρείας (σε περιπτώσεις π.χ Ο.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε κ.τ.λ.) ή βεβαίωση έναρξη επιτηδεύματος,
 2. βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ότι είναι μέλη του και έχουν δραστηριότητα σχετική με τα άλευρα,
  έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή πελατολόγιο τελικών χρηστών και τις ανάγκες τους ανά νομό ή νησί δραστηριοποίησής τους, 
 3. αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
 4. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του αιτούντος ή νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι:
 • διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους- εγκαταστάσεις φύλαξης των διακινούμενων προϊόντων,
 • εγγυώνται τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) αρ.1914/2006 της Επιτροπής,
 • δεσμεύονται να εμπορεύονται τα προϊόντα σε τέτοιες τιμές, ώστε λαμβάνοντας υπόψη τα εμπορικά περιθώρια νόμιμου κέρδους, το χορηγούμενο πλεονέκτημα να αντανακλάται στον τελικό χρήστη-πελάτη τους.

Για τα άλευρα, οι ενδιαφερόμενοι παρασκευαστές/συσκευαστές πάσης φύσεως άρτου, αρτοσκευασμάτων και λοιπών συναφών προϊόντων για την ένταξή τους στο μητρώο υποβάλλουν μαζί με την αίτηση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. επικυρωμένο και επικαιροποιημένο καταστατικό της εταιρείας (σε περιπτώσεις π.χ Ο.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε κ.τ.λ.) ή βεβαίωση έναρξη επιτηδεύματος,
 2. βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ότι είναι μέλη του και έχουν δραστηριότητα σχετική με τα άλευρα,
  αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
 3. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του αιτούντος ή νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι:
 • διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους - εγκαταστάσεις φύλαξης των διακινoύμενων προϊόντων,
 • εγγυώνται τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) αρ.1914/2006 της Επιτροπής.

Καταρχήν η μη υποβολή ενός εκ των οριζόμενων δικαιολογητικών, συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης ένταξης στο μητρώο και κατ’ επέκταση τον αποκλεισμό από την κατανομή αλεύρων και ζωοτροφών. 

Η Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών - Εξαγωγών) εξετάζει την ορθότητα και πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και χορηγεί στους δικαιούχους τον «κωδικό έγκρισης μητρώου δικαιούχου».

Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο δικαιούχων υποχρεούνται να ενημερώνουν και να διαβιβάζουν τις όποιες αλλαγές στα στοιχεία των δικαιολογητικών, στην Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών - Εξαγωγών), το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους εφοδιασμού και οι οποίες θα ληφθούν υπόψη κατά το επόμενο έτος εφοδιασμού.

Οι συναρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καταρτίζουν ετήσιο ισοζύγιο εφοδιασμού ζωοτροφών και αλεύρων αντιστοίχως, ανά Κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας και ανά νησί ή νομό, με βάση τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των οικείων Ν.Α. και τα στοιχεία του ετήσιου ισοζυγίου του εγκριθέντος Προγράμματος. 

Το ως άνω καταρτισθέν ισοζύγιο αποστέλλεται στη Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών-Εξαγωγών) και τις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι την 10η Οκτωβρίου του έτους που προηγείται του έτους εφοδιασμού και παράλληλα γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους μέσω των ιστοσελίδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και αναρτώνται υποχρεωτικά στις οικείες περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των οικείων Ν.Α.

Οι ενταχθέντες στο μητρώο δικαιούχων ενίσχυσης, με βάση την ετήσια προς κατανομή ποσότητα του επόμενου έτους εφοδιασμού, αιτούνται από 15-31 Οκτωβρίου του έτους που προηγείται του έτους εφοδιασμού, την ποσότητα αλεύρων και ζωοτροφών, βάσει των πραγματικών αναγκών τους. Προκειμένου για τις ζωοτροφές, οι αιτηθείσες και οι εγκριθείσες ποσότητες προκύπτουν από τον συσχετισμό του αριθμού και του είδους του ζωικού κεφαλαίου και των ημερησίων αναγκών των ζώων.

Αιτήσεις αλεύρων και ζωοτροφών που αναφέρονται σε ποσότητα μεγαλύτερη από τη διαθέσιμη, θεωρούνται ότι αφορούν την μέγιστη διαθέσιμη ποσότητα. Αν οι συνολικές, ως άνω, αιτηθείσες ποσότητες υπερβαίνουν την προς κατανομή διαθέσιμη ποσότητα, εφαρμόζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης.

Η Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών-Εξαγωγών) καταρτίζει το ετήσιο ισοζύγιο κατανομής ανά δικαιούχο, ανά Κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Κ.Σ.Ο) και ανά νησί ή νομό. 

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται, εγγράφως μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους εφοδιασμού, για την ετήσια εγκριθείσα ποσότητα.

 

Οι εγκριθείσες ποσότητες κατανέμονται σε τρεις (3), τετράμηνης διάρκειας, περιόδους εφοδιασμού: Ιανουάριος – Απρίλιος, Μάιος – Αύγουστος και Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος. Η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου απαιτεί την έκδοση πιστοποιητικού ενίσχυσης.

Αρμόδια αρχή για την έκδοση των πιστοποιητικών ενίσχυσης ανά δικαιούχο είναι η Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών-Εξαγωγών). Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής έως και δύο (2) αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικού ανά περίοδο εφοδιασμού.

 

Απαιτείται υποβολή αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού ενίσχυσης από το Δικαιούχο. Η αίτηση θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού» και να συνοδεύεται από επικυρωμένα αντίγραφα των τιμολογίων αγοράς στο όνομα του δικαιούχου και να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος, τον κωδικό ΚΣΟ, τον τόπο προορισμού και την υπογραφή του δικαιούχου.

Ως ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών ενίσχυσης ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας πρωτοκόλλησής τους και εκδίδονται με 0% ανοχή (δηλαδή πρέπει να μεταφερθεί το σύνολο της αναγραφόμενης στο πιστοποιητικό ποσότητας).

 

Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών καθορίζεται σε 45 μέρες, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας οπότε η διάρκεια δύναται να παραταθεί μέχρι και 60 μέρες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο δικαιούχος υποχρεούται να μεταφέρει το σύνολο της αναγραφόμενης στο πιστοποιητικό ποσότητας εντός 45 ημερών, σε μία ή περισσότερες μεταφορές. Τα πιστοποιητικά δεν μεταβιβάζονται.

 

Σε περίπτωση απώλειας του πιστοποιητικού εκδίδεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καινούριο πιστοποιητικό με τις ίδιες ενδείξεις και μνείες μετά από την υποβολή από τον δικαιούχο αίτησης πλήρως τεκμηριωμένης. Στην αντίθετη περίπτωση ο αρμόδιος φορέας δύναται να αρνηθεί την επανέκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού.

 

Τα απαιτούμενα παραστατικά για τη μεταφορά των αλεύρων και των ζωοτροφών είναι το πιστοποιητικό ενίσχυσης, το Δελτίο αποστολής, το Τιμολόγιο αγοράς και η Φορτωτική (παραδίδεται για θεώρηση, στην αρμόδια Λιμενική ή αν δεν υφίσταται Αστυνομική Αρχή, εντός 72 ωρών από την άφιξη στο νησί προορισμού).

Στην περίπτωση ιδιωτικού μεταφορικού μέσου τα απαιτούμενα παραστατικά είναι το πιστοποιητικό ενίσχυσης, το Δελτίο αποστολής, η Άδεια κυκλοφορίας και το Τιμολόγιο αγοράς.

 

Για την καταβολή της ενίσχυσης οι δικαιούχοι υποβάλλουν στη Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών-Εξαγωγών) τα πρωτότυπα των κάτωθι δικαιολογητικών:

 1. Αίτηση χορήγησης ενίσχυσης.
 2. Κατάσταση υποβαλλομένων δικαιολογητικών .
 3. Κατάσταση πληρωμής πλήρως συμπληρωμένη.
 4. Πρωτότυπο πιστοποιητικό ενίσχυσης πλήρως χρησιμοποιημένο και δεόντως θεωρημένο.
 5. Πρωτότυπο δελτίο αποστολής, επ’ ονόματι του δικαιούχου.
 6. Πρωτότυπο έγγραφο μεταφοράς (φορτωτική), επ’ ονόματι του δικαιούχου.
 7. Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς, επ’ ονόματι του δικαιούχου. 
 8. Πρακτικό επιτόπιου φυσικού ελέγχου από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.

Για τις απευθείας συναλλαγές μεταξύ αγρότη-παραγωγού ζωοτροφών και δικαιούχου-κτηνοτρόφου, ο τελευταίος χρησιμοποιεί, όπως ορίζεται από τον Κ.Β.Σ, δελτίο αποστολής για την είσπραξη της οικονομικής ενίσχυσης.

Όταν ο δικαιούχος μεταπωλεί τα προϊόντα σε τελικό χρήστη πρέπει συνημμένα να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του αιτούντος ή νόμιμου εκπροσώπου προκειμένου για εταιρεία ή Ε.Α.Σ ή Α.Σ., δηλώνοντας αν είναι:

 1. Έμπορος, ότι δεσμεύεται να ολοκληρώσει την μεταπώληση των επιδοτούμενων προϊόντων στους πελάτες του (όπως αυτοί ορίζονται στο μητρώο) στο αντίστοιχο τετράμηνο κατανομής του ισοζυγίου. 
 2. Ε.Α.Σ, ότι δεσμεύεται να ολοκληρώσει την μεταπώληση των επιδοτούμενων προϊόντων σε κτηνοτρόφους-μέλη των Πρωτοβαθμίων Συνεταιρισμών της στο αντίστοιχο τετράμηνο κατανομής του ισοζυγίου. 
 3. Ανεξάρτητος Πρωτοβάθμιος Αγροτικός Συνεταιρισμός, ότι δεσμεύεται να ολοκληρώσει την μεταπώληση των επιδοτούμενων προϊόντων σε κτηνοτρόφους-μέλη του (όπως αυτοί ορίζονται στο μητρώο) στο αντίστοιχο τετράμηνο κατανομής του ισοζυγίου. 

Κατά την έκδοση του τιμολογίου μεταπώλησης, που εκδίδεται από τον υπόχρεο σε ένα επιπλέον των προβλεπόμενων αντίγραφο, στο οποίο αναγράφεται εκτός των άλλων απαραιτήτων στοιχείων, η έκπτωση επί της αξίας, τουλάχιστον ισόποση της οικονομικής ενίσχυσης, σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων και ο λόγος της έκπτωσης, ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται στην καθαρά πληρωτέα αξία η οποία προκύπτει μετά την αφαίρεση της επιδότησης από την αρχική αξία του προϊόντος.

 

Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του πλήρως χρησιμοποιηθέντος πιστοποιητικού ενίσχυσης στην εκδούσα αρχή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή δυσμενών καιρικών συνθηκών ή εάν έχει κινηθεί διαδικασία διοικητικής εξέτασης, όσον αφορά στην ύπαρξη δικαιώματος για ενίσχυση. Στην περίπτωση αυτή, η πληρωμή πραγματοποιείται μόνο μετά την αναγνώριση του ανωτέρω δικαιώματος. 

Μετά το πέρας της αναγνώρισης και εκκαθάρισης της δαπάνης του υποβληθέντος φακέλου, για την επιδότηση που θα λάβει ο δικαιούχος (ΕΑΣ, ΑΣ, Έμποροι αλεύρων και ζωοτροφών, Αρτοποιοί), θα εκδώσει Τιμολόγιο του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, αναγράφοντας ξεχωριστά ανά Κ.Σ.Ο την αξία των επιδοτήσεων και τον αναλογούντα Φ.Π.Α., το οποίο και θα αποστείλει στη Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών-Εξαγωγών).

 1. Αν ο δικαιούχος μεταπωλεί τα προϊόντα σε τελικό χρήστη πρέπει να ολοκληρώσει την μεταπώληση των επιδοτούμενων προϊόντων στους πελάτες του (όπως αυτοί ορίζονται στο μητρώο) στο αντίστοιχο τετράμηνο κατανομής του ισοζυγίου.
 2. Στα τιμολόγια πώλησης του κατόχου του πιστοποιητικού πρέπει να φαίνεται η μείωση της τιμής κατά το ποσό της ενίσχυσης και ο λόγος της μείωσης. Εάν αυτή η μείωση δεν αναγράφεται, τότε ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν δικαιούται την ενίσχυση. 
 3. Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις ποιότητας κατά την ημερομηνία άφιξής τους στον τόπο προορισμού.
 4. Στις μικρές συσκευασίες αλεύρων ½ ή 1 κιλού να αναγράφεται η ένδειξη «επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση» και η λιανική τιμή.
 5. Στις συσκευασίες άνω των 5 κιλών που προορίζονται για επαγγελματική χρήση, στα υλικά συσκευασίας τυπώνεται η ένδειξη «επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ομάδα Α΄ ή Ομάδα Β΄», έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μη αποστολή των προϊόντων αυτών από νησιά της μιας ομάδας, σε νησιά της άλλης ή η αποστολή σε άλλα σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η εξαγωγή προς τρίτες χώρες.
 6. Στους χώρους λιανικής πώλησης των προϊόντων, που ενισχύονται οικονομικά, αναρτώνται πινακίδες στις οποίες αναγράφεται ότι «τα προϊόντα ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

 

Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή δυσμενών και ακραίων καιρικών συνθηκών, στο δικαιούχο πιστοποιητικού που δεν ολοκληρώνει τη μεταφορά, μέρους ή του συνόλου της εγκριθείσας ποσότητας, αναστέλλεται το δικαίωμά του υποβολής αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού, για περίοδο 60 ημερών από τη λήξη του μερικώς ή ολικώς εκτελεσθέντος πιστοποιητικού.

Στην περίπτωση αυτή και προκειμένου για έκδοση πιστοποιητικού σε μεταγενέστερο τετράμηνο, ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει στην Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών - Εξαγωγών) εγγύηση, ίση με το ποσό του προσδοκώμενου πλεονεκτήματος από την έκδοση του πιστοποιητικού, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο εφοδιασμού. 

Σε περίπτωση υποτροπής, η αρμόδια για την τήρηση του μητρώου Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών - Εξαγωγών), σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, προβαίνει στη διαγραφή του δικαιούχου από το μητρώο. Οι μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες προϊόντων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα μερικής εκτέλεσης ή ακύρωσης των εκδοθέντων πιστοποιητικών ή κατόπιν ανάκτησης του χορηγούμενου πλεονεκτήματος, μεταφέρονται στην επόμενη περίοδο εφοδιασμού.

 

Όταν, κατά τη διενέργεια όλων των προβλεπόμενων ελέγχων διαπιστωθεί η μη τήρηση της υποχρέωσης μετακύλισης της ενίσχυσης στον τελικό χρήστη, για το σύνολο ή μέρος της εγκεκριμένης ποσότητας, σε ένα ή και περισσότερα πιστοποιητικά δικαιούχου:

 1. Δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση ή σε περίπτωση που έχει καταβληθεί επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα, κατά τη διαδικασία του άρθρου 28 του ν. 2520/1997, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
 2. Αποκλείεται από το καθεστώς έκδοσης πιστοποιητικού ενίσχυσης για το τρέχον έτος εφοδιασμού.

Σε περίπτωση υποτροπής, η Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών - Εξαγωγών) , προβαίνει στη διαγραφή του δικαιούχου από το μητρώο.

 

Επιστροφή στην κορυφή