Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Καθεστώς Ενίσχυσης Των Αποξηραμένων Χορτονόμων

Χορηγείται ενίσχυση στις επιχειρήσεις μεταποίησης αποξηραμένων ζωοτροφών για τα κάτωθι προϊόντα, που η αφυδάτωσή τους έγινε τεχνητά με θερμότητα ή με φυσική αποξήρανση στον ήλιο και άλεση:

 • Αλεύρια και σβώλοι μηδικής αυτούσιας ή αλεσμένης.
 • Mηδική, κτηνοτροφικά λάχανα, τριφύλλια, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, εκτός από τα ξηρά χόρτα και τα κτηνοτροφικά λάχανα, καθώς και προϊόντα που περιέχουν ξηρά χόρτα.
 • Μηδική, κτηνοτροφικά λάχανα, τριφύλλια, χορτονομές λούπινου, βίκου, αγριοτριφύλλια, λάφυρος ο κονδυλόριζος και τριγωνίσκος, αλεσμένα.
 • Συμπυκνώματα πρωτεϊνών παραγόμενα με βάση το χυμό μηδικής και χόρτου.
 • Αφυδατωμένα προϊόντα που λαμβάνονται από στερεά κατάλοιπα και χυμό που προκύπτει από το παρασκεύασμα των συμπυκνωμάτων που αναφέρονται ανωτέρω.

 

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις αποξηραμένες χορτονομές νοούνται ως εξαχθέντα από την επιχείρηση μεταποίησης, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα προς ενίσχυση όταν εξέρχονται:

Ι. Ως έχουν:

α) από το χώρο που βρίσκεται εντός των ορίων της επιχείρησης μεταποίησης,

β) από κάθε χώρο αποθήκευσης εκτός των ορίων της επιχείρησης που περιέχει επαρκείς εγγυήσεις για τον έλεγχο των αποθηκευμένων ζωοτροφών και έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, στην περίπτωση που οι αποξηραμένες ζωοτροφές δεν είναι δυνατόν να αποθηκευτούν εντός των προαναφερθέντων ορίων της επιχείρησης,

γ) στην συνέχεια, στην περίπτωση που μετά τη λογιστική έξοδο των αποξηραμένων ζωοτροφών από την επιχείρηση μεταποίησης, οι ζωοτροφές αυτές παραδίδονται από τον αγοραστή στην επιχείρηση μεταποίησης για φύλαξη έτσι ώστε η παραλαβή τους να γίνει αργότερα τμηματικά από τον αγοραστή. Η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης δύναται να εγκρίνει την ενέργεια αυτή εφ’ όσον υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να υπάρχει δηλαδή, ξεχωριστός αποθηκευτικός χώρος που να έχει παραχωρηθεί από την επιχείρηση μεταποίησης στον αγοραστή, όπου να μην υπάρχουν άλλα προϊόντα πλην εκείνων του αγοραστή «προς φύλαξη».

Επιπλέον, να υπάρχει στο λογιστικό σύστημα της επιχείρησης ειδικό «βιβλίο αποθήκης για προϊόντα προς φύλαξη» θεωρημένο από την εφορία και δελτία παραλαβής εμπορευμάτων προς φύλαξη, επίσης θεωρημένα.

ΙΙ. Υπό μορφή μίγματος, εφ’ όσον η μίξη πραγματοποιείται στην επιχείρηση μεταποίησης με σκοπό την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών, με άλλες πρόσθετες ύλες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Καν.(ΕΚ) 1786/2003.

 

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 33 ευρώ ανά τόνο.
Οι αποξηραμένες ζωοτροφές για να είναι επιλέξιμες για την οικονομική ενίσχυση πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της διάθεσης σε εμπορία για την διατροφή των ζώων και να παρουσιάζουν, κατά την έξοδό τους από την επιχείρηση μεταποίησης, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία:

 • 12% για τις τεχνητώς και φυσικώς αποξηραμένες χορτονομές που έχουν υποστεί άλεση, τα συμπυκνώματα πρωτεϊνών και τα αφυδατωμένα προϊόντα (παρασκευάσματα) και
 • 14% για τις υπόλοιπες άλλες αφυδατωμένες χορτονομές.

β) ελάχιστη περιεκτικότητα σε συνολικές ακατέργαστες πρωτεΐνες σε σχέση με την ξηρή ουσία:

 • 15% για τις αφυδατωμένες χορτονομές, τις αποξηραμένες στον ήλιο χορτονομές και τα αφυδατωμένα προϊόντα και
 • 45% για τα συμπυκνώματα πρωτεϊνών.

Δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση αποξηραμένες χορτονομές που προέρχονται από εκτάσεις που επωφελούνται από καθεστώς ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο ΙV του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1782/2003.

Εξαιρούνται οι εκτάσεις για τις οποίες λαμβάνεται ενίσχυση για τους σπόρους προς σπορά που αναφέρεται στο κεφάλαιο 9 του τίτλου ΙV του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1782/2003, εφόσον οι σπόροι δεν έχουν συγκομιστεί και οι εκτάσεις για τις οποίες λαμβάνεται στρεμματική ενίσχυση για τις μεγάλες καλλιέργειες που αναφέρεται στο κεφάλαιο 10 του τίτλου ΙV του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1782/2003, εφόσον έχουν σπαρθεί πλήρως με αροτραίες καλλιέργειες.

 

Οι επιχειρήσεις μεταποίησης οι οποίες ζητούν ενίσχυση δικαιούνται προκαταβολής. Το ύψος της προκαταβολής και η διαδικασία καταβολής της, καθορίζεται ως εξής:

α) Στην περίπτωση που η προκαταβολή δίνεται μετά την απόδειξη του δικαιώματος προς ενίσχυση από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, το ύψος της προκαταβολής είναι:

i. 19,8 ευρώ ανά τόνο χωρίς εγγυητική επιστολή,
ii. 26,40 ευρώ ανά τόνο με κατάθεση εγγυητικής επιστολής των 6,6 ευρώ ανά τόνο.

β) Στην περίπτωση που η προκαταβολή δίδεται πριν από τη διαπίστωση του δικαιώματος προς ενίσχυση, η αίτηση του ενδιαφερομένου προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα περιλαμβάνει:

 • Φωτοαντίγραφο της αίτησης κατάθεσης του αντιστοίχου φακέλου προς τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Φορολογική ενημερότητα.
 • Εγγυητική επιστολή, ύψους ίσου με την προκαταβολή, προσαυξημένου κατά 10%.

Επομένως το συνολικό ύψος της εγγυητικής θα είναι 29,04 ευρώ ανά τόνο και το ύψος της προκαταβολής είναι 26,40 ευρώ ανά τόνο.

Μόλις το δικαίωμα προς ενίσχυση διαπιστωθεί, μαζί με την εκκαθάριση του φακέλου το ύψος της εγγυητικής επιστολής μειώνεται στο επίπεδο 6,6 ευρώ ανά τόνοκαι με την καταβολή του υπολοίπου της ενίσχυσης η εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται πλήρως.

 

Επιστροφή στην κορυφή