Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

Με κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό τραπέζης που δηλώνει ο δικαιούχος.

Ο λογαριασμός αυτός αναφέρεται στην αίτηση εγγραφής που κάνει ο Δικαιούχος στο μητρώο συναλλασσομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απαιτείται να υπάρχει αίτημα ενίσχυσης με τα συνημμένα δικαιολογητικά και να υπάρχει εγγραφή στο μητρώο συναλλασσομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τα συνημμένα δικαιολογητικά θα ενημερώνεται κάθε φορά ο δικαιούχος από το αρμόδιο τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Για μεμονωμένο παραγωγό ή ατομική επιχείρηση απαιτείται:

  1. Αίτηση συμπληρωμένη και θεωρημένη από την αστυνομία 
  2. Πιστοποιητικό από Δ.Ο.Υ. ότι έχει κάνει έναρξη εργασιών αν πρόκειται για Ατομική Επιχείρηση
  3. Βεβαίωση από Επιμελητήριο της περιοχής του/της ή βεβαίωση από τη Διεύθυνση Γεωργίας του Νόμου 

*Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από Αστυνομικό Τμήμα ή Δημόσια Αρχή

  • Αίτηση συμπληρωμένη και θεωρημένη από τράπεζα στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής και το νόμιμο της εκπροσώπησης. 
  • Βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων από Δ.Ο.Υ. 
  • Καταστατικό θεωρημένο από δικηγόρο.
  • Το ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας.
  • Βεβαίωση εγγραφής στο επιμελητήριο.

*Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από Αστυνομικό Τμήμα ή Δημόσια Αρχή.

Παρακαλούμε σε περίπτωση αλλαγής του νόμιμου εκπροσώπου ή της επωνυμίας της εταιρίας να μας αποστέλλετε το αντίστοιχο ΦΕΚ καθώς και το τροποποιητικό του καταστατικού. 

Στην αίτηση εγγραφής στο μηχανογραφικό μητρώο θα πρέπει να βεβαιώνεται από την συνεργαζόμενη τράπεζα το νόμιμο της εκπροσώπησης.

 

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του Νομού σας προκειμένου να μάθετε εάν έχει σταλεί η πληρωμή σας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να ζητήσετε τον αριθμό παρτίδας.

Με τον αριθμό παρτίδας θα μπορέσει ο αρμόδιος υπάλληλος να σας ενημερώσει για την πορεία της πληρωμής σας.

 

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειάς σας προκειμένου να μάθετε εάν έχει σταλεί η πληρωμή σας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να ζητήσετε τον αριθμό παρτίδας.

Με τον αριθμό παρτίδας θα μπορέσει ο αρμόδιος υπάλληλος να σας ενημερώσει για την πορεία της πληρωμής σας.

 

Μπορούν να επιστραφούν τα χρήματα σε δόσεις, όταν υπάρχει ταμειακή βεβαίωση στην αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. και εισπράττονται οι οφειλές κατά Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικας εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων).

 

Για το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης πληροφορίες δίνονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αθηνών 58, ή στο τηλέφωνο 2105275100, ή με email στη διεύθυνση ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.agrotikianaptixi.gr

Για το πρόγραμμα Αλιείας πληροφορίες δίνονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.) 2007-2013, που βρίσκεται στην Πλατεία Αμερικής, Ιεροσολύμων 6, ή στο τηλέφωνο 2108665631-34, ή με email στη διεύθυνση ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.alieia.gr

 

Τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης αναφέρονται στην υπ' αρίθμ. 280947/1982/07-03-2008 ΚΥΑ και στην υπ' αριθμ. 321699/5981/21-08-2008 ΥΑ. Πιο συγκεκριμένα Δικαιούχοι του Μέτρου μπορούν να κριθούν μόνο φυσικά πρόσωπα εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Νέοι Δικαιούχοι 

α. Είναι μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος των περιοχών παρέμβασης [Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα Περιοχές]. Ωστόσο, δύναται να κριθούν δικαιούχοι και κτηνοτρόφοι μόνιμοι κάτοικοι των λοιπών περιοχών εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές παρέμβασης [Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα Περιοχές] και πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στη συνέχεια. 

β. Είναι γεωργοί και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης 

γ. Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν με αυτοαπασχόληση εντός των ορίων των Μειονεκτικών και με Ειδικά Προβλήματα Περιοχών τουλάχιστον δύο (2) εκτάρια (Ha) Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης (Χ.Γ.Ε), με χαρτογραφική αναφορά. 

δ. Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα ηλικίας μέχρι 65 ετών και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί. 

ε. Τα συνολικά οικογενειακά εξωαγροτικά τους εισοδήματα δεν υπερβαίνουν ετησίως το 150% του εισοδήματος αναφοράς. 

στ. Δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 της 280947/1982/07-03-2008 ΚΥΑ. 

ζ. Αναλαμβάνουν τις δεσμεύσεις του άρθρου 10 της 280947/1982/07-03-2008 ΚΥΑ.

2. Παλαιοί Δικαιούχοι 

Οι δικαιούχοι της με αριθμ. 279895/1501/08?03?2007 ΚΥΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2000?2006, εφόσον στο πρόσωπό τους συντρέχουν οι προϋποθέσεις της Παραγράφου 1 του παρόντος κειμένου.

 

Δικαιούχοι του Μέτρου μπορούν να κριθούν μόνο φυσικά πρόσωπα εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Νέοι Δικαιούχοι 

α. Είναι μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος των περιοχών παρέμβασης [Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα Περιοχές]. Ωστόσο δύναται να κριθούν δικαιούχοι και κτηνοτρόφοι μόνιμοι κάτοικοι των λοιπών περιοχών εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές παρέμβασης [Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα Περιοχές] και πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στη συνέχεια.

β. Είναι γεωργοί και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης. 

γ. Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν με αυτοαπασχόληση εντός των ορίων των Μειονεκτικών και με Ειδικά Προβλήματα Περιοχών τουλάχιστον δύο (2) εκτάρια (Ha) Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης (Χ.Γ.Ε), με χαρτογραφική αναφορά. 

δ. Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα ηλικίας μέχρι 65 ετών και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από οποιοδήποτε ταμείο. 

ε. Τα συνολικά οικογενειακά εξωαγροτικά τους εισοδήματα δεν υπερβαίνουν ετησίως το 150% του εισοδήματος αναφοράς. 

στ. Δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 της της 280947/1982/07-03-2008 ΚΥΑ. 

ζ. Αναλαμβάνουν τις δεσμεύσεις του άρθρου 10 της 280947/1982/07-03-2008 ΚΥΑ. 

2. Παλαιοί Δικαιούχοι 

Οι δικαιούχοι της με αριθμ. 279895/1501/08?03?2007 ΚΥΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2000?2006, εφόσον στο πρόσωπό τους συντρέχουν οι προϋποθέσεις της Παραγράφου 1 του παρόντος κειμένου.

 

Επιστροφή στην κορυφή