Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Καταβολή εξαγωγικής επιστροφής στα προϊόντα εκτός παραρτήματος

Το καθεστώς αφορά στην καταβολή εξαγωγικής επιστροφής για την εξαγωγή κοινοτικών γεωργικών προϊόντων ενσωματωμένων σε εμπορεύματα, που δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης, δηλαδή γεωργικών προϊόντων τα οποία προκύπτουν από την επεξεργασία βασικών προϊόντων στους τομείς των αυγών, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, της ζάχαρης, των σιτηρών και του ρυζιού.

Δικαιούχοι της εξαγωγικής επιστροφής είναι ο κοινοτικοί έμποροι, στο όνομα των οποίων γίνεται αποδεκτή η διασάφηση εξαγωγής προϊόντων, που δεν υπάγονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης, προς Τρίτες Χώρες.

Στο Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών, της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Τηρείται μηχανογραφημένο μητρώο συναλλασσομένων, εφεξής καλούμενο μητρώο. Η εγγραφή στο μητρώο αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της εξαγωγικής επιστροφής. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο μητρώο, τα οποία για Πέμπτη συνεχή χρονιά δεν έχουν οποιαδήποτε συναλλαγή με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Διαγράφονται από το μητρώο.

 

Για την εγγραφή στο μητρώο πρέπει: 

α) ο εξαγωγέας να υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:

i. Έντυπη αίτηση συμπληρωμένη από το συναλλασσόμενο με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 11 ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
ii. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό, βιοτεχνικό ή βιομηχανικό επιμελητήριο.
iii. Ακριβές αντίγραφο έναρξης εργασιών του εξαγωγέα από την οικεία Δ.Ο.Υ..

β) Η αρμόδια για το μητρώο Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αναζητά αυτεπαγγέλτως τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i. Στις προσωπικές εταιρείες πρόσφατα επικυρωμένο από το αρμόδιο δικαστήριο αντίγραφο του καταστατικού και βεβαίωση σχετικά με την ύπαρξη τροποποιήσεων αυτού.

ii. Στις εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε, πρόσφατα επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή αντίγραφο του καταστατικού, το Φ.Ε.Κ. σύστασης και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής σχετικά με την ύπαρξη τροποποιήσεων του καταστατικού. Το Φ.Ε.Κ της ανακοίνωσης της αρμόδιας αρχής σχετικά με τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.

Ο συναλλασσόμενος γνωστοποιεί άμεσα και εγγράφως στο Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών, της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., κάθε μεταβολή των στοιχείων του, υποβάλλοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

 

Για την εγγραφή στο Μητρώο Συναλλασσομένων, υποκαταστημάτων εταιρειών που έχουν έδρα εκτός Ελλάδας υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό, βιοτεχνικό ή βιομηχανικό επιμελητήριο, όπου έχει έδρα το υποκατάστημα.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και επίσημη μετάφρασή του από το Υπουργείο Εξωτερικών.

γ) Πιστοποιητικό λειτουργίας της εταιρείας από την αρμόδια υπηρεσία της χώρας, στην οποία έχει την έδρα της η εταιρεία και επίσημη μετάφραση αυτού από το Υπουργείο Εξωτερικών.

δ) Βεβαίωση έναρξης εργασιών του υποκαταστήματος στην Ελλάδα και της χορήγησης σε αυτόν Α.Φ.Μ. Αν σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας, στην οποία έχει την έδρα της η εταιρεία, δεν απαιτείται σχετική βεβαίωση, το έγγραφο ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου της εταιρείας.

ε) Ο Α.Φ.Μ. της εταιρείας στην αλλοδαπή.

στ) Στην αίτηση αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του φορολογικού αντιπροσώπου και ο Α.Φ.Μ. αυτού.

Ο συναλλασσόμενος γνωστοποιεί άμεσα και εγγράφως στο Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών, της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., κάθε μεταβολή των στοιχείων του, υποβάλλοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

 

Επειδή, στους περισσότερους εξαγωγείς καταβάλλεται ετήσια εξαγωγική επιστροφή μικρότερη από 100.000 ευρώ και αυτές οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού ποσού των επιστροφών που χορηγούνται για γεωργικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα I της συνθήκης, υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής των εξαγωγών αυτών από την προσκόμιση πιστοποιητικού.

 

Αν απαιτείται πιστοποιητικό εξαγωγής για την καταβολή της εξαγωγικής επιστροφής, οι αιτήσεις για τα πιστοποιητικά μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο στις:

  1. 7 Σεπτεμβρίου για πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου,
  2. 7 Νοεμβρίου για πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται από την 1η Δεκεμβρίου,
  3. 7 Ιανουαρίου για πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται από την 1η Φεβρουαρίου,
  4. 7 Μαρτίου για πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται από την 1η Απριλίου,
  5. 7 Μαΐου για πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται από την 1η Ιουνίου και
  6.  7 Ιουλίου για πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται από την 1ην Αυγούστου.

 

Η έκδοση πιστοποιητικού επιστροφής υποχρεώνει τον κάτοχό του να ζητήσει επιστροφές για εξαγωγές που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού επιστροφής και για το ποσό για το οποίο αυτό εκδόθηκε. Η εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης εξασφαλίζεται με τη σύσταση εγγύησης ίσης με το 15 % του αιτούμενου ποσού. Η εν λόγω εγγύηση αποδεσμεύεται όταν θεωρηθεί ότι έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση που ανέλαβε κατά την έκδοση του πιστοποιητικού.

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα πιστοποιητικά δε μεταβιβάζονται. Τα δικαιώματα που απορρέουν από τα πιστοποιητικά μπορούν να μεταβιβάζονται από το δικαιούχο του πιστοποιητικού κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

 

Το πιστοποιητικό επιστροφής ισχύει μέχρι την τελευταία ημέρα του πέμπτου μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης ή μέχρι την τελευταία ημέρα της δημοσιονομικής περιόδου, ανάλογα ποια ημερομηνία εκ των δύο προηγείται. Είναι δυνατή η παράταση ισχύος των πιστοποιητικών.

Ο κάτοχος των εν λόγω πιστοποιητικών θα πρέπει να τεκμηριώσει τους επικαλούμενους από πλευράς του λόγους ανωτέρας βίας προσκομίζοντας στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαραίτητα έγγραφα. H ισχύς των πιστοποιητικών που λήγουν στις 30 Σεπτεμβρίου δεν μπορεί να παραταθεί. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ακυρώνεται το πιστοποιητικό και αποδεσμεύεται η εγγύηση για τα ποσά που δε ζητήθηκαν λόγω ανωτέρας βίας.

 

Για την καταβολή της εξαγωγικής επιστροφής ο εξαγωγέας υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Το έντυπο της κατάστασης υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

β) Κατάσταση πληρωμής του εξαγωγέα σε τρία αντίτυπα. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/Α΄75), στην οποία δηλώνονται τα εξής:
αα. «Σχετικά με τις εξαγωγές που έγιναν με τις αριθμό ……….…….(συμπληρώνεται από τον αιτούντα) διασαφήσεις τα υποβαλλόμενα έγγραφα είναι γνήσια, τα δηλούμενα στοιχεία ακριβή και τα εξαγόμενα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του (Ε.Κ.) 612/2009 της Επιτροπής».
ββ. Εάν έγινε μεταφόρτωση κατά την έννοια του άρθρου 10 του Καν. (Ε.Κ.) 612/2009 της Επιτροπής.
γγ. Κάθε στοιχείο που ζητείται επιπλέον από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και αφορά τις εξαγωγές.
δδ. Ότι το προϊόν είναι κοινοτικής καταγωγής. Η κοινοτική καταγωγή αποδεικνύεται και με τα έγγραφα που προβλέπονται στις ειδικές εθνικές διατάξεις ανά προϊόν.
εε. Ότι οι διασαφήσεις εξαγωγής, τις οποίες αφορούν τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για πληρωμή εξαγωγικής επιστροφής με άλλη αίτηση και ότι οι συγκεκριμένες εξαγωγές δεν έχουν ήδη πληρωθεί.

δ) Το έγγραφο μεταφοράς ή αντίτυπο αυτού, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τη μεταφορική εταιρεία ή από τον εξαγωγέα στην περίπτωση που έκανε μεταφορά με ίδια μεταφορικά μέσα.

ε) Γραπτή δήλωση με τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου (ονοματεπώνυμο εξαγωγέα ή επωνυμία της εταιρείας, ταχυδρομική διεύθυνση, αντικείμενο δραστηριότητας, Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ) με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Με την παρούσα δηλώνουμε ότι δεχόμαστε τη διενέργεια των προβλεπόμενων στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία ελέγχων για την επαλήθευση των στοιχείων που αναφέρονται στη συνυποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι έχει εισπραχθεί αχρεώστητο ποσό, επιστρέφεται εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας».

στ) Φορολογική ενημερότητα.

ζ) Σε περίπτωση διαφοροποιημένης επιστροφής όταν το ύψος της επιστροφής ποικίλει ανάλογα τον προορισμό του προϊόντος ή σε κάθε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για τον πραγματικό προορισμό του προϊόντος, το τελωνειακό έγγραφο εισαγωγής στην Τρίτη χώρα ή η βεβαίωση εκφόρτωσης και εισαγωγής που εκδίδεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 17 του Καν. (Ε.Κ.) αριθ.612/2009 της Επιτροπής.

η) Τα σχετικά τελωνειακά έγγραφα 

Αν ο εξαγωγέας αδυνατεί να προσκομίσει ένα από τα παραπάνω έγγραφα, παρότι προέβη στις απαραίτητες ενέργειες ή στην περίπτωση που αμφισβητείται η αυθεντικότητα των εγγράφων που προσκόμισε, η διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής αποδεικνύεται με την υποβολή ενός ή περισσοτέρων εγγράφων που προβλέπονται άρθρου 17 του Καν. (Ε.Κ.) αριθ.612/2009 της Επιτροπής.

 

 

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, ύστερα από σχετική αίτηση του εξαγωγέα, αποστέλλει στην αρμόδια Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ακριβή αντίγραφα των ακόλουθων τελωνειακών εγγράφων, με εξαίρεση το αντίτυπο ελέγχου Τ5, το οποίο αποστέλλεται πρωτότυπο:

α) Ακριβές αντίγραφο του αντιτύπου 1 του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (ΕΔΕ) επικυρωμένο για τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Επί του Ε.Δ.Ε. σημειώνονται στα αντίστοιχα τετραγωνίδια, πέραν της περιγραφής των εμπορευμάτων τα οποία πρέπει να αντιστοιχούν στον κωδικό της ονοματολογίας των επιστροφών του εξαγόμενου προϊόντος και η σύνθεση αυτού, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και οι ποσοτικές ενδείξεις και τα λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό της εξαγωγικής επιστροφής.

β) Βεβαίωση για τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συμπληρωμένη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρίθμ. εγκύκλιο Τ 3869/1214/12.10.1987 του Υπουργείου Οικονομικών.

γ) Τα έντυπα που αποδεικνύουν την έξοδο του προϊόντος από το τελωνειακό κοινοτικό έδαφος, όπως αυτά κατά περίπτωση απαιτούνται: το αντίτυπο Ε του Ε.Δ.Ε ή το αντίτυπο ελέγχου Τ5 ή το έντυπο 302 του άρθρου 36 παρ. 4 του Καν. (Ε.Κ.) αριθ. 612/2009.

δ) Αντίγραφο του δελτίου της χημικής ανάλυσης του Γ.Χ.Κ.

ε) Τα πρακτικά των διενεργηθέντων φυσικών ελέγχων. 

Τα δικαιολογητικά που αποστέλλονται από τα τελωνεία και η αίτηση του εξαγωγέα με τα συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά σημαίνονται, κατά την παραλαβή τους, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με διατρητικό μηχάνημα και αναγράφεται σε αυτά η ημερομηνία παραλαβής τους.

 

Εάν, κατά την παραλαβή του φακέλου δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία, διαπιστωθεί ότι δεν περιέχονται σε αυτόν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με εξαίρεση αυτών που αποστέλλονται από τις τελωνειακές αρχές, ο φάκελος επιστρέφεται με αποδεικτικό παραλαβής στον αιτούντα. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του, ο φάκελος τίθεται προς φύλαξη και δεν λαμβάνει αριθμό προτεραιότητας και επί της υποβληθείσας αίτησης σημειώνονται τα ελλείποντα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που ο φάκελος με τα δικαιολογητικά αποστέλλεται στην υπηρεσία ταχυδρομικά και διαπιστωθεί ότι δεν περιέχονται σε αυτόν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με εξαίρεση αυτών που αποστέλλονται από τις τελωνειακές αρχές, ο φάκελος τίθεται προς φύλαξη και η υπηρεσία αποστέλλει αμελλητί με συστημένη επιστολή στον ενδιαφερόμενο φωτοαντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης με σχετική σημείωση για τα ελλείποντα δικαιολογητικά.

 

Σε περίπτωση εξαγωγών μέσω θαλάσσης σε τρίτες χώρες, για την καταβολή εξαγωγικής επιστροφής ο εξαγωγέας υποβάλλει εκτός των παραπάνω και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Δήλωση, ότι τα προϊόντα που εξήχθησαν δεν μεταφορτώθηκαν σε άλλο λιμάνι εντός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. Η δήλωση αυτή γίνεται στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 3 Παρ. 2 περίπτ. γ.

  2. Εφόσον τα προϊόντα αποτέλεσαν αντικείμενο μεταφόρτωσης μέσα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, τα έγγραφα μεταφοράς (φορτωτικές) που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Καν.(Ε.Κ.) 800/1999 της Επιτροπής στο πρωτότυπο ή σε αντίτυπο.

Το Τμήμα Εισαγωγών-Εξαγωγών, της Δ/νσης Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί να ζητήσει επιπλέον έγγραφα για τον έλεγχο των πράξεων μεταφόρτωσης.

Σε περίπτωση εξαγωγών μέσω θαλάσσης που πραγματοποιούνται με πλοίο που εξυπηρετεί τακτικό δρομολόγιο και δεν προσορμίζεται ενδιαμέσως σε άλλο κοινοτικό λιμάνι, υποβάλλεται μόνο η Υπεύθυνη Δήλωση, υπό την προϋπόθεση ότι συνυποβάλλεται και βεβαίωση της ναυτιλιακής εταιρείας του πλοίου σχετικά με το δρομολόγιο που αυτό εκτελεί σε εξαμηνιαία βάση. Σε περίπτωση μεταβολής του δρομολογίου πριν την πάροδο των έξι μηνών, απαιτείται νέα βεβαίωση.

 

Το ποσοστό σε γεωργικά προϊόντα (προϊόντα βάσεως) που εμπεριέχεται στα εξαγόμενα εμπορεύματα ποικίλει για το κάθε εμπόρευμα. Το ποσό της επιστροφής που χορηγείται, είναι συνάρτηση της ποσότητας του προϊόντος βάσεως που εμπεριέχεται στο εξαγόμενο εμπόρευμα και του ποσού της επιστροφής για το εν λόγω βασικό προϊόν, το οποίο υπολογίζεται ανά 100 χιλιόγραμμα. Το ποσό της επιστροφής είναι εκείνο που εφαρμόζεται την ημέρα κατά την οποία εξάγονται τα εμπορεύματα και καθορίζεται κάθε μήνα από την Επιτροπή.

Η πληρωμή της εξαγωγικής επιστροφής πραγματοποιείται εντός 3 μηνών από την ημερομηνία από την υποβολής του σχετικού φακέλου. Η παραπάνω προθεσμία είναι δυνατό να παραταθεί σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή διεξαγωγής ειδικής διοικητικής έρευνας που αφορά το δικαίωμα της επιστροφής.

 

Κωδικός ΣΟΠεριγραφή
ex 0402 10 19Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες μικρότερη από 1,5 % (ομάδα προϊόντων 2)
ex 0402 21 19Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 26 % (ομάδα προϊόντων 3)
ex 0404 10 02 έως ex 0404 10 16Ορός γάλακτος σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών (ομάδα προϊόντων 1)
ex 0405 10Βούτυρο με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 82 % (ομάδα προϊόντων 6)
ex 0407 00 30Αβγά πουλερικών ορνιθώνος με κέλυφος, νωπά ή διατηρημένα, άλλα από τα αβγά προς επώαση
ex 0408Αβγά χωρίς το κέλυφός τους και κρόκοι αβγών, κατάλληλα για διατροφή ανθρώπων, νωπά, αποξηραμένα, κατεψυγμένα ή διατηρημένα με άλλο τρόπο, χωρίς ζάχαρη
1001 10 00Σίτος σκληρός
1001 90 99Σίτος μαλακός και σμιγάδι, εκτός από το σμιγάδι που προορίζεται για σπορά
1002 00 00Σίκαλη
1003 00 90Κριθάρι, άλλο από εκείνο που προορίζεται για σπορά
1004 00 00Βρώμη
1005 90 00Καλαμπόκι, άλλο από το προοριζόμενο για σπορά
ex 1006 30Ρύζι λευκασμένο
1006 40 00Ρύζι σε θραύσματα
1007 00 90Σόργο σε σπόρους, άλλο από τα υβρίδια, που προορίζεται για σπορά
1701 99 10Ζάχαρη λευκή
ex 1702 19 00Λακτόζη που περιέχει κατά βάρος σε ξηρά κατάσταση 98,5 % καθαρού προϊόντος
1703Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης
 

Επιστροφή στην κορυφή