Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Έκδοση Πιστοποιητικών Εισαγωγής-Εξαγωγής

Αρμόδιες για την παροχή του Κωδικού της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Κ.Σ.Ο.) του προϊόντος ή εμπορεύματος προς εισαγωγή ή εξαγωγή και για το κατά πόσον για την εισαγωγή ή εξαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος ή εμπορεύματος απαιτείται Πιστοποιητικό Εισαγωγής/Εξαγωγής, είναι οι τελωνειακές Υπηρεσίες.

 

Απαιτείται καταρχήν η συμπλήρωση του έντυπου της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, το οποίο μπορεί κάποιος να προμηθευτεί από το Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών, της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

Μαζί με την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο πρέπει να προσκομίζονται στο εν λόγω Τμήμα και τα ακόλουθα: 

I. Έντυπη αίτηση συμπληρωμένη από το συναλλασσόμενο με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999). 
II. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό, βιοτεχνικό ή βιομηχανικό επιμελητήριο. 
III. Ακριβές αντίγραφο έναρξης εργασιών του εξαγωγέα από την οικεία Δ.Ο.Υ. 

Η αρμόδια για το μητρώο Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αναζητά αυτεπαγγέλτως τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

I. Στις προσωπικές εταιρείες πρόσφατα επικυρωμένο από το αρμόδιο δικαστήριο αντίγραφο του καταστατικού και βεβαίωση σχετικά με την ύπαρξη τροποποιήσεων αυτού. 
II. Στις εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πρόσφατα επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή αντίγραφο του καταστατικού, το Φ.Ε.Κ. σύστασης και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής σχετικά με την ύπαρξη τροποποιήσεων του καταστατικού, το Φ.Ε.Κ της ανακοίνωσης της αρμόδιας αρχής σχετικά με τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας. 

Για την εγγραφή υποκαταστημάτων εταιρειών που έχουν έδρα εκτός Ελλάδας υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

a) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό, βιοτεχνικό ή βιομηχανικό επιμελητήριο, όπου έχει έδρα το υποκατάστημα. 
b) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και επίσημη μετάφρασή του από το Υπουργείο Εξωτερικών. 
c) Πιστοποιητικό λειτουργίας της εταιρείας από την αρμόδια υπηρεσία της χώρας, στην οποία έχει την έδρα της η εταιρεία και επίσημη μετάφραση αυτού από το Υπουργείο Εξωτερικών. 
d) Βεβαίωση έναρξης εργασιών του υποκαταστήματος στην Ελλάδα και της χορήγησης σε αυτόν Α.Φ.Μ. Αν σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας, στην οποία έχει την έδρα της η εταιρεία, δεν απαιτείται σχετική βεβαίωση, το έγγραφο ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου της εταιρείας. 
e) Ο Α.Φ.Μ. της εταιρείας στην αλλοδαπή. 
f) Στην αίτηση αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του φορολογικού αντιπροσώπου και ο Α.Φ.Μ. αυτού. 

Ο συναλλασσόμενος γνωστοποιεί άμεσα και εγγράφως στο Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Κάθε μεταβολή των στοιχείων του, υποβάλλοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

 

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί απευθείας στο πρωτόκολλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή να αποσταλεί με το ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο Τμήμα Εισαγωγών-Εξαγωγών της Δ/νσης Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Κάθε αίτηση που υποβάλλεται, ελέγχεται από τον αρμόδιο υπάλληλο για την ορθότητα των στοιχείων της και προωθείται για την έκδοση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού. 

Ως ημέρα υποβολής της αίτησης του Πιστοποιητικού θεωρείται η ημέρα κατά την οποία ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. παραλαμβάνει την αίτηση συνοδευόμενη από την εγγύηση (όπου απαιτείται). Η έκδοση του Πιστοποιητικού Εισαγωγής / Εξαγωγής υποχρεώνει τον εμπορευόμενο να εισάγει ή να εξάγει συγκεκριμένη ποσότητα εμπορεύματος η οποία αναγράφεται στο Πιστοποιητικό, πάντοτε μέσα στα πλαίσια διάρκειας ισχύος του Πιστοποιητικού. Το Πιστοποιητικό ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μαζί με την αίτηση κατατίθεται εγγύηση, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο ενδιαφερόμενος θα συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ε. Η εγγύηση μπορεί να είναι: 

I. τραπεζική εγγυητική επιστολή αορίστου χρονικής διάρκειας (δηλαδή, χωρίς ημερομηνία λήξεως) ή 
II.εγγύηση μετρητών με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς. Η εγγύηση με μορφή μετρητών που κατατίθεται περιλαμβάνει το ποσό της εγγύησης του Πιστοποιητικού εισαγωγής – εξαγωγής (AGRIM – AGREX) καθώς και χαρτόσημό 2,4% επί του ποσού αυτού.

 

Το πρωτότυπο Πιστοποιητικό Εισαγωγής/Εξαγωγής που έχει στην κατοχή του ο ενδιαφερόμενος, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών Εισαγωγής/Εξαγωγής και τις δέουσες θεωρήσεις και σφραγίδες από τα αρμόδια Τελωνεία, επιστρέφεται στο Τμήμα Εισαγωγών-Εξαγωγών, της Δ/νσης Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

 

Η διαδικασία επιστροφής της εγγύησης ξεκινά μόνο αν το πρωτότυπο Πιστοποιητικό Εισαγωγής / Εξαγωγής έχει επιστραφεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πλήρης αποδέσμευση πραγματοποιείται όταν το εκδοθέν Πιστοποιητικό, η τελωνιακή διασάφηση και τυχόν άλλα απαιτούμενα έγγραφα έχουν επιστραφεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο αντίστοιχος τομεακός Κανονισμός για το συγκεκριμένο προϊόν ή εμπόρευμα. Η επιστροφή της εγγύησης γίνεται από το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων ως εξής:

  1. Στην περίπτωση της τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, επιστρέφεται το πρωτότυπο σώμα με συστημένη επιστολή στην Τράπεζα έκδοσής της,
  2. Στην περίπτωση της εγγύησης μετρητών, επιστρέφεται το ποσό της κατατεθειμένης εγγύησης με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο εμπορευόμενος με την εγγραφή του στο Μητρώο, κατόπιν αποστολής σχετικού εγγράφου του αρμόδιου Τμήματος της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων προς το Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς που τηρείται ο λογαριασμός εγγυήσεων μετρητών.

Σε κάθε περίπτωση το έγγραφο αποδέσμευσης (εγγυητικής επιστολής ή εγγύησης μετρητών) κοινοποιείται στον εμπορευόμενο για ενημέρωσή του.

 

Οι εισαγωγές σιτηρών διακρίνονται σε εισαγωγές με δασμολογική ποσόστωση και εισαγωγές χωρίς δασμολογική ποσόστωση. 

α) Εισαγωγές σιτηρών με δασμολογική ποσόστωση 

Η ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής: 
I. σιταριού άλλης ποιότητας πλην της υψηλής, 
II. κριθαριού και 
III. καλαμποκιού 
«ανοίγει» την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και υποδιαιρείται σε τέσσερις (4) τριμηνιαίες υποπεριόδους. 

Η υποβολή των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής γίνεται κάθε εβδομάδα, η εγγύηση είναι 30€/τόνο και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής είναι δύο (2) μήνες από την ημέρα έκδοσής τους. 

β) Εισαγωγές σιτηρών χωρίς δασμολογική ποσόστωση 

Η υποβολή των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής σιτηρών χωρίς δασμολογική ποσόστωση γίνεται κάθε μέρα μέχρι τις 14:00 ώρα Ελλάδος, η εγγύηση είναι 1€/τόνο (εκτός από το σιτάρι υψηλής ποιότητας, όπου υπάρχει πρόσθετη εγγύηση 95€/τόνο και εκτός αν οι εισαγωγές συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας που εκδίδονται από τις Η.Π.Α. και τον Καναδά) και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής είναι δύο (2) μήνες από την ημέρα έκδοσής τους. 

Στις εισαγωγές σιτηρών χωρίς δασμολογική ποσόστωση καταβάλλονται κανονικά οι αναλογούντες δασμοί.

 

Η υποβολή των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής γίνεται κάθε μέρα μέχρι τις 14:00 ώρα Ελλάδας, η εγγύηση είναι 3€/τόνο και η διάρκεια ισχύος πιστοποιητικών εξαγωγής είναι εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα έκδοσής τους.

 

Οι εισαγωγές ρυζιού διακρίνονται σε εισαγωγές με δασμολογική ποσόστωση και εισαγωγές χωρίς δασμολογική ποσόστωση. 

α) εισαγωγές ρυζιού με δασμολογική ποσόστωση

Η ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής ρυζιού (πλην προέλευσης Μπαγκλαντές και Αιγύπτου) «ανοίγει» την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, κατανέμεται ανά χώρα και υποδιαιρείται σε υποπεριόδους. 

Η υποβολή των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού με δασμολογική ποσόστωση (πλην προέλευσης Μπαγκλαντές και Αιγύπτου) γίνεται τις δέκα (10) πρώτες εργάσιμες ημέρες του πρώτου μήνα κάθε υποπεριόδου, το ποσό της εγγύησης εξαρτάται από το είδος του ρυζιού και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής είναι τρεις (3) μήνες από την ημέρα έκδοσής τους. 

Η ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής ρυζιού προέλευσης Μπαγκλαντές και Αιγύπτου «ανοίγει» την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους αντίστοιχα. 
Η υποβολή των αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού προέλευσης Μπαγκλαντές και Αιγύπτου γίνεται κάθε εβδομάδα, το ποσό της εγγύησης είναι 30 €/τόνο και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής είναι δύο (2) μήνες από την ημέρα έκδοσής τους. 

Όταν οι αιτούμενες ποσότητες εισαγωγής κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ποσότητα της ποσόστωσης, η Επιτροπή καθορίζει συντελεστή κατανομής των αιτηθέντων ποσοτήτων, απορρίπτει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν τις επόμενες εβδομάδες και διακόπτει την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής έως το τέλος του τρέχοντος έτους. 

β) εισαγωγές χωρίς δασμολογική ποσόστωση

Η υποβολή των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού χωρίς δασμολογική ποσόστωση γίνεται κάθε μέρα μέχρι τις 14:00 ώρα Ελλάδας, το ποσό της εγγύησης είναι 30€/τόνο (εκτός από τα θραύσματα ρυζιού που η εγγύησή τους είναι 1€/τόνο) και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής είναι δύο (2) μήνες από την ημέρα έκδοσής τους. 

Για ρύζι Basmati προέλευσης Ινδίας και Πακιστάν, η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας από τη χώρα προέλευσης και το ποσό της εγγύησης είναι 70€/τόνο.

Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται κανονικά οι αναλογούντες δασμοί.

 

Η υποβολή των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής ρυζιού γίνεται κάθε μέρα μέχρι τις 14:00 ώρα Ελλάδας, το ποσό της εγγύησης είναι 3€/τόνο και η διάρκεια ισχύος τους είναι εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα έκδοσής τους.

Οι εισαγωγές ζάχαρης με δασμολογική ποσόστωση διακρίνονται: 

(i) σε εισαγωγές από χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (χώρες Α.Κ.Ε.), καθώς και από την Ινδία. 

Για τις χώρες Α.Κ.Ε. και την Ινδία η ποσότητα της ζάχαρης ποσόστωσης καθορίζεται με Κανονισμό ανά περίοδο παράδοσης. Η πρώτη περίοδος για την υποβολή αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ζάχαρης από τις χώρες Α.Κ.Ε. και την Ινδία αρχίζει τη Δευτέρα που προηγείται της 10ης Ιουνίου της προηγούμενης περιόδου παράδοσης. 

Όταν οι αιτούμενες ποσότητες εισαγωγής υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ποσότητα της ποσόστωσης για καθεμία από τις χώρες Α.Κ.Ε. και την Ινδία, η Ευρωπαϊκή Ένωση με Κανονισμό ανακοινώνει στα Κράτη – Μέλη το κλείσιμο της ποσόστωσης για τις συγκεκριμένες χώρες. 

(ii) σε εισαγωγές από χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία, Κόσοβο και Π.Γ.Δ.Μ.). 

Για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων η ποσότητα της ζάχαρης ποσόστωσης ανά περίοδο παράδοσης και ανά χώρα καθορίζεται στο άρθρο 28 του Καν. 950/2006 της Επιτροπής (όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει). Η πρώτη περίοδος για την υποβολή αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής αρχίζει την ημέρα του ανοίγματος της ποσόστωσης. 

Όταν οι αιτούμενες ποσότητες εισαγωγής υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ποσότητα της ποσόστωσης για καθεμία από τις χώρες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η Ε.Ε. με Κανονισμό ανακοινώνει στα Κ-Μ το κλείσιμο της ποσόστωσης για τις συγκεκριμένες χώρες. 

Κάθε εισαγωγέας ζάχαρης με δασμολογική ποσόστωση μπορεί να υποβάλλει μία αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής ανά εβδομάδα, η οποία συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό εξαγωγής της τρίτης χώρας και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής για τις μεν χώρες της Α.Κ.Ε. και την Ινδία ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αίτησης, για τις δε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, για την έκδοση του πιστοποιητικών εισαγωγής καταβάλλεται εγγύηση 20 €/τόνο και μαζί με την αίτηση ο εισαγωγέας επισυνάπτει και πιστοποιητικό καταγωγής της ζάχαρης από την τρίτη χώρα.

 

Για τις εισαγωγές ζάχαρης από τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (χώρες Α.Κ.Ε.), την Ινδία και τα Δυτικά Βαλκάνια (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία, Κόσοβο και Π.Γ.Δ.Μ.), οι δασμοί είναι μηδενικοί, εκτός εάν η τιμή αγοράς του προϊόντος ή τιμή cif (που καθορίζεται από την Ε.Ε. με βάση τις πωλήσεις της ζάχαρης παγκοσμίως, τη χρηματιστηριακή τιμή της και την τιμή της σε σημαντικές αγορές τρίτων χωρών) είναι μικρότερη από την τιμή ενεργοποίησης (που καθορίζεται από την Ε.Ε. με βάση τις εισαγωγές ζάχαρης στην Ε.Ε. που πραγματοποιούνται σε τιμή κατώτερη από αυτήν που καθορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου), οπότε οι εισαγωγείς καλούνται να καταβάλλουν τη διαφορά αυτή ως πρόσθετο δασμό στο Τελωνείο εισαγωγής.

 

Για τις εισαγωγές ζάχαρης χωρίς δασμολογική ποσόστωση, η υποβολή των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής γίνεται κάθε μέρα (χωρίς η αιτηθείσα ποσότητα να υπερβαίνει τους 10 τόνους). Το ποσό της εγγύησης είναι 3€/τόνο και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής είναι ένας (1) μήνας από την ημέρα έκδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται κανονικά οι αναλογούντες δασμοί.

 

Οι εξαγωγείς ζάχαρης και των παραγώγων αυτής σε τρίτες χώρες (χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) μπορούν να υποβάλλουν όλο το έτος αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής, που συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 11€/100kg για τη ζάχαρη και 4,2 €/100kg για τα παράγωγα αυτής και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εξαγωγής ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αίτησης.

 

Οι εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων διακρίνονται σε εισαγωγές με δασμολογική ποσόστωση και εισαγωγές χωρίς δασμολογική ποσόστωση. 

α) εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων με δασμολογική ποσόστωση

Η περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων διαρκεί από την 1η Ιουλίου κάθε έτους έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Σε αυτή μπορούν να συμμετάσχουν όσοι ενδιαφερόμενοι είχαν εισαγάγει κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος γαλακτοκομικά προϊόντα άνω των 25 τόνων με τέσσερις (4) τουλάχιστον διασαφήσεις εισαγωγής και αφού προηγούμενα αιτηθούν και εγγραφούν στο μητρώο εισαγωγέων από την 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου κάθε έτους. 

Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο εισαγωγέων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής το διάστημα 1–10 Ιουλίου για το Α΄ εξάμηνο του έτους εισαγωγής και 1–10 Ιανουαρίου για το Β΄ εξάμηνο του έτους εισαγωγής, που συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 35€/100 kg και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται σε 5 μήνες από την ημέρα έκδοσής τους. 

β) εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων χωρίς δασμολογική ποσόστωση

Οι εισαγωγείς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων χωρίς δασμολογική ποσόστωση μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής όλη τη διάρκεια του έτους, που συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 10€/100 kg και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής είναι μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του μήνα έκδοσης. 

Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται κανονικά οι αναλογούντες δασμοί.

 

Οι εξαγωγείς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων μπορούν να υποβάλουν αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής όλη τη διάρκεια του έτους. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από εγγύηση το ύψος της οποίας εξαρτάται από το εξαγόμενο προϊόν. Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εξαγωγής ανέρχεται μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του μήνα ημερομηνίας έκδοσης.

 

Οι εισαγωγές βοοειδών και βόειου κρέατος διακρίνονται σε εισαγωγές με δασμολογική ποσόστωση και εισαγωγές χωρίς δασμολογική ποσόστωση. 

α.1. Εισαγωγές βόειου κρέατος με δασμολογική ποσόστωση 

Δικαίωμα εισαγωγής βόειου κρέατος με δασμολογική ποσόστωση έχουν όσοι ασκούσαν εμπορική δραστηριότητα σε εισαγωγές/εξαγωγές βοείου κρέατος τα προηγούμενα ένα (1) ή δύο (2) χρόνια (ανάλογα με τον Κανονισμό) από το έτος αίτησης άσκησης του δικαιώματος. 

Η περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βόειου κρέατος διαρκεί από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους έως την 30η Ιουνίου του επομένου έτους και από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η υποβολή των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 12€/100 kg και η διάρκεια ισχύος τους ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα έκδοσής τους. 

Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία με Κανονισμό καθορίζει για κάθε εισαγωγέα ποσοστό κατανομής του, προς εισαγωγή, βοείου κρέατος. 

α.2. Εισαγωγές βοοειδών με δασμολογική ποσόστωση

Δικαίωμα εισαγωγής βοοειδών με δασμολογική ποσόστωση έχουν όσοι ασκούσαν εμπορική δραστηριότητα σε εισαγωγές/εξαγωγές βοείου κρέατος κατά τα προηγούμενα ένα (1) ή δύο (2) χρόνια (ανάλογα με τον Κανονισμό) από το έτος αίτησης άσκησης του δικαιώματος. 

Η περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοοειδών διαρκεί από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Η υποβολή των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 5€/κεφάλι και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα έκδοσής τους. 

β. Εισαγωγές βοοειδών και βόειου κρέατος χωρίς δασμολογική ποσόστωση

Οι εισαγωγείς βοοειδών και βοείου κρέατος χωρίς δασμολογική ποσόστωση μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλη την διάρκεια του έτους. Η αίτηση συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 5€/κεφάλι για ζώντα ζώα και 12 €/100 kg για βόειο κρέας. Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής φτάνει μέχρι το τέλος του 3ου μήνα που έπεται του μήνα της ημερομηνίας έκδοσης. 

Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται κανονικά οι αναλογούντες δασμοί.

 

Η περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές κρέατος πουλερικών διαρκεί από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους και από την η 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Και στις δύο περιπτώσεις η ποσότητα κατανέμεται σε τέσσερις υποπεριόδους (όπου κατανέμεται το 25% της ποσότητας). 

Δικαίωμα εισαγωγής κρέατος πουλερικών με δασμολογική ποσόστωση έχουν όσοι εισήγαγαν ή εξήγαγαν 50 τόνους κρέατος πουλερικών τα δύο (2) ημερολογιακά έτη που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της πρώτης αίτησης. Αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής μπορούν να υποβάλλονται μόνο το πρώτο επταήμερο του μήνα που προηγείται κάθε υποπεριόδου, συνοδευόμενες από εγγύηση ύψους 20€/100kg ή 50€/100kg (ανάλογα με τον Κανονισμό).

Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών ανέρχεται σε 150 ημέρες από την πρώτη μέρα της υποπεριόδου για την οποία εκδόθηκαν. Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία με Κανονισμό καθορίζει για κάθε εισαγωγέα ποσοστό κατανομής του, προς εισαγωγή, κρέατος πουλερικών.

 

α) Εισαγωγές σκόρδων με δασμολογική ποσόστωση: 

Η περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης διαρκεί από την 1η Ιουνίου έως τη 31η Μαΐου του επόμενου έτους και χωρίζεται σε 4 υποπεριόδους (Ιούνιος-Αύγουστος, Σεπτέμβριος-Νοέμβριος, Δεκέμβριος-Φεβρουάριος, Μάρτιος-Μάιος). 

Οι εισαγωγείς σκόρδων με δασμολογική ποσόστωση διακρίνονται σε παραδοσιακούς και νέους και η ποσότητα σκόρδων προς εισαγωγή κατανέμεται σε ποσοστό 70% στους παραδοσιακούς και 30% στους νέους εισαγωγείς για κάθε περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης. 

Οι εισαγωγείς, ανά κατηγορία, υποβάλλουν μία αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής ανά υποπερίοδο, που συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 50 €/τόνο. Oι αιτήσεις αυτές αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία με Κανονισμό καθορίζει ποσοστό κατανομής προς εισαγωγή σκόρδων ανά κατηγορία εισαγωγέων και ανά υποπερίοδο. H διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα έκδοσής τους. 

β) εισαγωγές σκόρδων χωρίς δασμολογική ποσόστωση

Οι εισαγωγείς σκόρδων χωρίς δασμολογική ποσόστωση μπορούν να υποβάλλουν όλο το έτος αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής, που συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 50€/τόνο και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αίτησης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται κανονικά οι αναλογούντες δασμοί.

 

Οι εισαγωγές μήλων διακρίνονται σε εισαγωγές με δασμολογική ποσόστωση και εισαγωγές χωρίς δασμολογική ποσόστωση. 

α) εισαγωγές μήλων με δασμολογική ποσόστωση

Οι εισαγωγείς μήλων με δασμολογική ποσόστωση μπορούν να υποβάλλουν μία αίτηση όλο το χρόνο έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής, που συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 15€/τόνο και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα έκδοσής τους. 

β) εισαγωγές μήλων χωρίς δασμολογική ποσόστωση

Οι εισαγωγείς μήλων χωρίς δασμολογική ποσόστωση μπορούν να υποβάλλουν όλο το χρόνο αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής, που συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 15€/τόνο και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εξαγωγής ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αίτησης. 

Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται κανονικά οι αναλογούντες δασμοί.

 

Επιστροφή στην κορυφή