Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Τριετές Εθνικό Πρόγραμμα Βελτίωσης Της Παραγωγής Και Εμπορίας Των Προϊόντων Της Μελισσοκομίας Για Τα Έτη 2008, 2009, 2010

Το πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας είναι τριετούς διάρκειας, εκπονείται από Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το τρέχον πρόγραμμα ολοκληρώθηκε το 2010.

Ήδη η προαναφερθείσα Υπηρεσία βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης του προγράμματος για την τριετία 2011-2013, όπου και θα συμπεριληφθούν οι εγκεκριμένες ενέργειες.

 

Η αρχικά συνολική προβλεπόμενη δαπάνη για τα έτη 2008, 2009 και 2010, για την υλοποίηση του τριετούς εθνικού προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας ανερχόταν σε ποσό μέχρι 16.800.000 €.

Το 50% της παραπάνω δαπάνης και μέχρι του ποσού των 8.400.000 € θα βάρυνε τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό και το υπόλοιπο 50% της δαπάνης και μέχρι του ποσού των 8.400.000 € θα βάρυνε τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής, οι δικαιούχοι, η κατανομή των ποσών κατά δράση, η μεταφορά ποσών από ενέργεια σε ενέργεια μέχρι του 20% του εγκεκριμένου ανά ενέργεια ποσού του προγράμματος, οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής και γενικά κάθε αναγκαίο μέτρο για την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος. 

Η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο έλεγχος της υλοποίησης του προγράμματος διενεργείται από τη Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Επιστροφή στην κορυφή