Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2015 Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020 Αρίθ. Πρωτ. 331/02.01.2015

Φορέας Α ήδη πιστοποιημένος για μία γεωγραφική περιοχή, μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον και για άλλη γεωγραφική περιοχή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2015.

Σύμφωνα με την πρόσκληση "Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει δημόσια και προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), αγροτικούς συνεταιρισμούς ή ενώσεις αυτών ή ομάδες παραγωγών (εφεξής αναφερόμενοι ως "Φορείς") που έχουν την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία, προκειμένου να πιστοποιηθούν, ως φορείς υποβοήθησης των αγροτών για την συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης στο ΟΣΔΕ για τα έτη 2015-2020."

Η αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και πραγματοποιείται μετά την κατάθεση των αιτήσεων και των φακέλων υποψηφιότητας των υποψήφιων φορέων. Παραπομπή στα σημεία 5.1.1, "1ο Κεφάλαιο: Πρόταση Υποψήφιου Φορέα", "Παράγραφος 2, Υποπαράγραφος 2.4 Προσωπικό Φορέα" και στο σημείο 5.2.1, "1ο Κεφάλαιο: Πρόταση Υποψήφιου Φορέα", "Παράγραφος 2, Υποπαράγραφος 2.4 Προσωπικό Φορέα".

Παραπομπή στο σημείο 5.1.1, "2ο Κεφάλαιο Εκπροσώπηση δικαιούχων" . Οι εξουσιοδοτήσεις προσκομίζονται κατά το 2ο στάδιο Αξιολόγησης Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πιστοποίηση Φορέων Α' και Β' Βαθμού (παραπομπή στο σημείο 6 "Δεύτερο Στάδιο Αξιολόγησης Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πιστοποίηση Φορέων Α' και Β' Βαθμού" της πρόσκλησης)

Στην περίπτωση που κάποιος έχει ήδη υπογράψει στην κατάσταση και στην πορεία αλλάξει γνώμη, διαγράφεται το όνομά του και δίνεται πίσω την εξουσιοδότηση. Επισημαίνουμε ότι στην αντίστοιχη κατάσταση σε μορφή excel θα πρέπει να μείνει κενή η γραμμή που ήταν το όνομα χωρίς να αλλάξει η συνολική αρίθμηση (Α/Α) των υπογραφόντων.

Επιστροφή στην κορυφή