Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων

ΝΑΙ.

Κάθε γεωργός που έχει στην κατοχή του αιγοπρόβατα πρέπει να τους εφαρμόζει σήμανση και να τα καταγράφει σε μητρώο, ενημερώνοντας τις κτηνιατρικές αρχές για την ετήσια απογραφή τους και ενδεχόμενες μετακινήσεις.

Η σήμανση και καταγραφή ελέγχεται τόσο από τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όσο και από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και οι διαπιστούμενες παραβάσεις οδηγούν σε μείωση όλων των ενισχύσεων που δικαιούται ο γεωργός μέσω της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, ανεξάρτητα από τον αν οι ενισχύσεις αυτές σχετίζονται με τη διατήρηση ζωικού κεφαλαίου.

Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις παραβάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και πρόστιμα από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

ΝΑΙ.

Όλοι οι γεωργοί που υποβάλλουν αίτηση για άμεσες ενισχύσεις όπως η Ενιαία Ενίσχυση, η ειδική στήριξη ελαιολάδου, βοοειδών, αιγοπροβάτων και σκληρού σίτου, οι ενισχύσεις των μικρών νησιών Αιγαίου, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για βαμβάκι, σακχαρότευτλα και τομάτες μεταποίησης, οι ενισχύσεις αναδιάρθρωσης και εκρίζωσης αμπελώνων, καθώς και όσοι αιτούνται εξισωτική αποζημίωση, ενισχύσεις δασώσεων και αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, θα πρέπει να τηρούν την Πολλαπλή Συμμόρφωση.

Οι απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης καθορίζονται με την Κ.Υ.Α. 262385/21.4.10 (ΦΕΚ Β΄509) και περίληψή τους εκτυπώνεται με την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης.

Η διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων μπορεί να ανακοινώνεται, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου.

Η ανακοίνωση περιορίζεται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και δεν υπερβαίνει τις 14 ημερολογιακές μέρες. Ωστόσο, για τους επιτόπιους ελέγχους που αφορούν αιτήσεις ενίσχυσης για ζώα, η ανακοίνωση δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες.

Η ανακοίνωση του ελέγχου συνήθως γίνεται τηλεφωνικά.

Mπορεί να υποβληθεί ένσταση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των αποτελεσμάτων του ελέγχου.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται από τους κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων εγγράφως απ' ευθείας στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με τη συμπλήρωση εντύπου που τους δίνεται επιτόπου.

Στην ένστασή του ο παραγωγός οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους διαφωνίας του καθώς και να προσκομίζει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του.

Οι επιτόπιο έλεγχοι πραγματοποιούνται από 15/6 κάθε έτους έως το τέλος Οκτωβρίου. Ωστόσο μπορεί να πραγματοποιηθούν και αργότερα όταν πρόκειται για ειδικούς ελέγχους ή ελέγχους λόγω καταγγελιών.

Έχετε επιλεγεί στο μηχανογραφικό δείγμα ελέγχων.

Το δείγμα των παραγωγών που ελέγχονται εξάγεται μηχανογραφικά κάθε χρόνο, από το σύνολο των γεωργών που υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, βάσει κριτηρίων που προτείνονται από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς.

Το θέμα αφορά ψηφιοποίηση και η διόρθωση γίνεται με Διοικητικές Πράξεις (αίτημα διόρθωσης) που υποβάλλονται μέσω των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για έγκριση ή όχι.

Η διόρθωση της επιλεξιμότητας των αγροτεμαχίων γίνεται με Διοικητικές Πράξεις (αίτημα διόρθωσης) που υποβάλλονται μέσω των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για έγκριση ή όχι.

Επιστροφή στην κορυφή