Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης των προγραμμάτων προώθησης – προβολής οίνων σε τρίτες χώρες;

Η Επιτροπή αξιολογεί την πορεία εφαρμογής των προγραμμάτων προώθησης – προβολής οίνων σε τρίτες χώρες και το ύψος της απορρόφησης των κονδυλίων που έχουν προϋπολογισθεί ανά φάση. Απορρόφηση που δεν κρίνεται ικανοποιητική (κάτω του 80%), επιφέρει μείωση του εγκεκριμένου ποσού για την επόμενη φάση σε ποσοστό που κυμαίνεται ανάλογα με το ύψος των νέων υποβαλλομένων προγραμμάτων και το ύψος του προϋπολογισμού του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης της χώρας για το συγκεκριμένο μέτρο.

Η Δ/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου (Τμήμα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την αξιολόγηση των προγραμμάτων εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την έκδοση απόφασης έγκρισης υλοποίησης των προγραμμάτων. 

Η παραπάνω απόφαση έγκρισης δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με το κατ΄ έτος ύψος του προϋπολογισμού του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης όπως ισχύει, για το συγκεκριμένο μέτρο.

Επιστροφή στην κορυφή