Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την καταβολή προκαταβολών;

Ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση χορήγησης προκαταβολής στη Δ/νση Μηχανισμών Αγοράς (Τμήμα Αγοράς) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συνυποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Παραστατικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (πληρεξούσιο έγγραφο ή απόφαση Δ.Σ του δικαιούχου).
  2. Εγγυητική επιστολή προκαταβολής. 
  3. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
  4. Αντίτυπο σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και με τον φορέα εκτέλεσης.
  5. Βεβαίωση αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού, όπως αναφέρεται παραπάνω, στο σημείο «Ειδικός Λογαριασμός».
  6. Ενδεικτική κατάσταση δαπανών «πίνακας προϋπολογισμού δαπανών – έγκρισης προκαταβολής», σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  7. Τιμολόγιο του άρθρου 12 του ΚΦΒΣ (αθεώρητο). 
  8. Για την χορήγηση προκαταβολής στην β΄ και γ΄ φάση πέραν των ανωτέρω, απαραίτητα συνυποβάλλεται και η έγκριση έναρξης των δράσεων στις εν λόγω φάσεις από την Δ/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου, Τμήμα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών.

 

Επιστροφή στην κορυφή