Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Τι προβλέπεται για τη διαδικασία πληρωμής;

Ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση πληρωμής στη Δ/νση Μηχανισμών Αγοράς (Τμήμα Αγοράς) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εφάπαξ για κάθε φάση έως την 24η Αυγούστου κάθε έτους και η καταβολή της πληρωμής ολοκληρώνεται έως την 15η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Κάθε αίτηση πληρωμής αφορά στις δαπάνες των δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια της εν λόγω φάσης. Οι δράσεις πρέπει να έχουν υλοποιηθεί έως την 30η Ιουλίου κάθε έτους. Καμία δράση δεν θεωρείται επιλέξιμη αν υλοποιηθεί μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας.

Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η καθυστερημένη υποβολή κάθε αίτησης πληρωμής συνεπάγεται μείωση της πληρωμής κατά 1% ανά ημέρα καθυστέρησης και για διάρκεια περιόδου 20 ημερών. Πέραν του 20ημέρου, η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται και η ενίσχυση δεν καταβάλλεται πλέον.

Ειδικότερα για την αίτηση πληρωμής της 1ης φάσης και σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης προκαταβολής υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σημεία α),γ),δ),ε), στην «Πληρωμή Προκαταβολών».

Η αίτηση πληρωμής για την β΄ και γ΄ φάση, συνοδεύεται από την έγκριση έναρξης δράσεων για κάθε φάση, από τη Δ/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Επιστροφή στην κορυφή