Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Ποια δικαιολογητικά συνοδεύουν την αίτηση πληρωμής;

Με την αίτηση πληρωμής συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών, σε έντυπη και μηχανογραφημένη μορφή.
  2. Αναλυτικές καταστάσεις δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης και δράσης, σε έντυπη και μηχανογραφημένη μορφή.
  3. Νομίμως θεωρημένα αντίγραφα εξοφλημένων παραστατικών δαπανών βάσει του ΚΦΒΣ και των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων, σύμφωνα με τη σύμβαση του δικαιούχου και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα πρωτότυπα παραστατικά φέρουν την ένδειξη «πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., Καν. (ΕΚ) 479/2008 και 555/2008», από τα οποία προκύπτουν τα θεωρημένα αντίγραφα. Σε καμία περίπτωση η ένδειξη αυτή δεν τίθεται επί του αντιγράφου. Τα ξενόγλωσσα παραστατικά συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.
  4. Προσωρινό χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει εμπρόθεσμα υποβληθεί.
  5. Έκθεση με αναλυτική περιγραφή δράσεων για την εν λόγω φάση.
  6. Αναλυτική κίνηση του ειδικού λογαριασμού.
  7. Τιμολόγιο του άρθρου 12 του Κ.Φ.Β.Σ (αθεώρητο).

 

Επιστροφή στην κορυφή