Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe glossary banner

Α / α

Ορίζεται ως μία συνεχής έκταση γης, η οποία αποτελείται από ένα ή περισσότερα συνεχή κτηματολογικά τεμάχια ή τμήματα αυτών και η οποία δηλώνεται από ένα γεωργό και καλύπτει μία και μόνη ομάδα καλλιεργειών. Κάθε αγροτεμάχιο προσδιορίζεται και ως εκ τούτου πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται, από τη χαρτογραφική του αναφορά (13ψηφιο χαρτογραφικό κωδικό).

Ορίζεται μια γεωγραφικά οριοθετημένη έκταση, η οποία φέρει ενιαία στοιχεία αναγνώρισης, όπως έχει καταγραφεί στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ). Κάθε αγροτεμάχιο αναφοράς περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια. Ονομάζεται επίσης «τοπογραφική ενότητα» ή «τοπογραφική νησίδα».

Είναι τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική δραστηριότητα.

 

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας

Ιδρύθηκε το 1929. Λειτούργησε αρχικά ως ένα εξειδικευμένο πιστωτικό ίδρυμα, με σκοπό την υποστήριξη και ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα.

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

Ως Αγροτικός Συνεταιρισμός θεωρείται κάθε πρωτοβάθμιος αγροτικός συνεταιρισμός, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61/Α/2000) και έχει ως μέλη αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα.

 

Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

Συμπράξεις που συγκροτούνται από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και Ομάδες Παραγωγών. Είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες που για να αναγνωριστούν και να καταχωρηθούν στο Μητρώο πρέπει να διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Οι ΑΕΣ έχουν διατομεακό και διακλαδικό αντικείμενο, στο πλαίσιο του οποίου: α) αναλαμβάνουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αναφορικά με την παραγωγή, τυποποίηση, αποθήκευση, βιομηχανική επεξεργασία πρώτου και δεύτερου βαθμού και εμπορία αγροτικών προϊόντων, β) αναλαμβάνουν την παραγωγή και προμήθεια εισροών και εφοδίων και γ) συνάπτουν για τους ανωτέρω σκοπούς διεθνικές συνεργασίες και συμπράξεις με φορείς παρόμοιου σκοπού.

Κάθε επαγγελματική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας, που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, στη λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων και στη δασική παραγωγή (όπως ορίζεται στο Νόμο 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010) για το Μητρώο Αγροτών).

 

Η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει κατ' έτος ο γεωργός, στην οποία δηλώνει τη συνολική γεωργική εκμετάλλευσή του, προκειμένου να του καταβληθούν οι άμεσες ενισχύσεις που καλύπτονται από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης. Περιλαμβάνει ανάλογα με την περίπτωση τα ακόλουθα: — όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης, — τον αριθμό και το ποσό των δικαιωμάτων ενίσχυσης, — κάθε πρόσθετη πληροφορία που προβλέπεται από τον εκάστοτε σχετικό κανονισμό ή από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

 

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

Ως Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία υπολογίζεται η διαφορά δύο αξίων, της συνολικής παραγωγής (πωλήσεις, αποθέματα) και της ενδιάμεσης ανάλωσης πρώτων υλών και αγαθών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή. Κατά συνέπεια η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία είναι ίση με καθαρή παραγωγή.

 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Η αποτίμηση σε νομισματικές μονάδες του προϊόντος που προκύπτει ως το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων κλάδων και δραστηριοτήτων της οικονομίας, το οποίο παράγεται σε μια οικονομία κατά τη διάρκεια ενός έτους, μέσα στην επικράτεια της χώρας, ανεξάρτητα από τη μόνιμη κατοικία των ιδιοκτητών των συντελεστών παραγωγής.

 

Αλιεύς θεωρείται όποιος είναι ιδιοκτήτης ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην εκμετάλλευση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ή απασχολείται στην ιχθυοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή μισθωτής ιχθυοτροφείου.

 

Ο κλάδος της οικονομίας που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες παραγωγής, τις διαδικασίες μετατροπής της πρώτης ύλης ή ενός φυσικού προϊόντος σε βιοτεχνικό-βιομηχανικό προϊόν (μεταποίησης) και εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

 

Η πληρωμή που καταβάλλεται απ' ευθείας στο γεωργό στο πλαίσιο καθεστώτος ή μέτρου εισοδηματικής στήριξης από τα κάτωθι καθεστώτα ενίσχυσης: - Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης - Καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι - Καθεστώς ενίσχυσης για παραγωγούς ζαχαρότευτλων - Καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης για τομάτα μεταποίησης - Μέτρο ειδικής στήριξης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών - Μέτρο ειδικής στήριξης σκληρού σίτου - Μέτρο ειδικής στήριξης βόειου και μοσχαρίσου κρέατος για τις μοσχίδες αναπαραγωγής - Μέτρο ειδικής στήριξης βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες - Μέτρο ειδικής στήριξης αιγοπρόβειου κρέατος - Μέτρο ειδικής στήριξης γεωργών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για την αποφυγή εγκατάλειψης της γης. - Μέτρο χορήγησης ενίσχυσης ανά εκτάριο για τη διατήρησης ελαιώνων στις παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας της ελιάς, υπό καλές συνθήκες παραγωγής, στα Μικρά Νησιά Αιγαίου.

 

Αμπελουργικό Μητρώο

Μητρώο στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι καλλιεργητές αμπέλου. Στο μητρώο περιέχονται και πληροφορίες όπως οι παραγόμενες ποικιλίες αναλυτικά μαζί με τις παραγόμενες ποσότητες και με τα παραπροϊόντα παραγωγής.

 

Είναι η επιστροφή από το δικαιούχο των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, προσαυξημένα κατά τους τόκους όπως αυτοί υπολογίζονται για το χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση στον γεωργό της υποχρέωσης επιστροφής των οφειλόμενων ποσών μέχρι την επιστροφή ή την αφαίρεση τους. Το εφαρμοστέο επιτόκιο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, αλλά δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από εκείνο που εφαρμόζεται για την ανάκτηση ποσών βάσει των εθνικών διατάξεων.

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι εναλλακτικές μη ορυκτές πηγές για την παραγωγή ενέργειας χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ως τέτοιας μορφής ενέργειας χαρακτηρίζονται η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, η οποία αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς, η βιομάζα και η γεωθερμική ενέργεια.

Ανώνυμη Εταιρεία

Η Ανώνυμη εταιρεία είναι ένα νομικό πρόσωπο που έχει ως επί το πλείστον κερδοσκοπικό χαρακτήρα με κυριότερο πλεονέκτημα, οι συμμετέχοντες σ' αυτή (μέτοχοι) να ευθύνονται μόνο μέχρι το ύψος της συμμετοχής τους.

 

Μία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος που έχει συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και περιλαμβάνει ομάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους. Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης "Αλέξανδρος Μπαλτατζής" (ΠΑΑ) οι άξονες είναι οι εξής: - Άξονας 1: "Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα" - Άξονας 2: "Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων" - Άξονας 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" - Άξονας 4: "Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και την διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader" - Τεχνική Βοήθεια Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ) οι άξονες είναι οι κάτωθι: - Άξονας 1: Μέτρα για την προσαρμογή του κοινοτικού αλιευτικού στόλου - Άξονας 2: Υδατοκαλλιέργεια - αλιεία εσωτερικών υδάτων - μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας - Άξονας 3: Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος - Άξονας 4: Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών - Τεχνική Βοήθεια

 

Οι απαιτήσεις που ορίζει η πολλαπλή συμμόρφωση και οφείλει να εφαρμόζει ο γεωργός που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις ή είναι δικαιούχος μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, στους εξής τομείς: - Περιβάλλον - Αναγνώριση και καταγραφή των ζώων - Δημόσια υγεία, υγεία των ζώων και των φυτών - Κοινοποίηση των ασθενειών - Συνθήκες διαβίωσης των ζώων

 

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

Ο ένας και μοναδικός αριθμός που αποδίδεται σε κάθε ασφαλισμένο ή συνταξιούχο ή εργοδότη, που εντάσσεται στο Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων, Εργοδοτών και Συνταξιούχων.

 

Επιστροφή στην κορυφή