Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe glossary banner

Άξονας Προτεραιότητας

Μία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος που έχει συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και περιλαμβάνει ομάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους. Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης "Αλέξανδρος Μπαλτατζής" (ΠΑΑ) οι άξονες είναι οι εξής: - Άξονας 1: "Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα" - Άξονας 2: "Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων" - Άξονας 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" - Άξονας 4: "Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και την διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader" - Τεχνική Βοήθεια Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ) οι άξονες είναι οι κάτωθι: - Άξονας 1: Μέτρα για την προσαρμογή του κοινοτικού αλιευτικού στόλου - Άξονας 2: Υδατοκαλλιέργεια - αλιεία εσωτερικών υδάτων - μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας - Άξονας 3: Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος - Άξονας 4: Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών - Τεχνική Βοήθεια

 

Επιστροφή στην κορυφή