Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe glossary banner

Ε / ε

Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα

Ορίζονται τα παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα των οποίων η ιδιοτυπία αναγνωρίζεται από την Κοινότητα. Για να καθιερωθεί ένα προϊόν ή τρόφιμο ως "παραδοσιακό" θα πρέπει αποδεδειγμένα να χρησιμοποιήθηκε στην κοινοτική αγορά για περίοδο που καταδεικνύει μετάδοση μεταξύ γενεών, δηλαδή για τουλάχιστον 25 έτη. Για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν "ιδιότυπο", θα πρέπει να διακρίνεται σαφώς από άλλα παρεμφερή προϊόντα ή τρόφιμα της ίδιας κατηγορίας.

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

Δίκτυο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και στο οποίο συμμετέχουν αντιπροσωπευτικοί φορείς του γεωργικού, αγροδιατροφικού τομέα, τα Επιμελητήρια, τα Ερευνητικά Κέντρα, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER.

Επιπλέον συμμετέχουν και Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση και την εφαρμογή Μέτρων του ΠΑΑ. Οι στόχοι του είναι η διασύνδεση των μελών του, η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και η παροχή τεχνικής στήριξης στο πλαίσιο του Άξονα 4 « Προσέγγιση LEADER» του ΠΑΑ.

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύθηκε το 1989 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Βασικό αντικείμενο του φορέα είναι η διεξαγωγή και ανάπτυξη της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Έγγραφο για την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας σε συνάφεια με τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο καταρτίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων και Περιφερειακών αρχών, εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και προβλέπει χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

Έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σε διάλογο με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το οποίο αποτελεί μέσο αναφοράς για την εκπόνηση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής.

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ) της περιόδου 2007-2013 καλύπτει τον τομέα της αλιείας της χώρας μας, περιγράφει συνοπτικά όλες τις πτυχές της κοινής αλιευτικής πολιτικής και καθορίζει προτεραιότητες, στόχους, τους απαιτούμενους δημόσιους πόρους και προθεσμίες για την εφαρμογή τους. Το ΕΣΣΑΑΛ εστιάζεται στους εξής άξονες:

 • τη βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
 • τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας καθώς και του κλάδου της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.
 • τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας εσωτερικών υδάτων.
 • τη βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών.
 • τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αλιευτικού τομέα.
 • τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού στον αλιευτικό τομέα και την εξασφάλιση βιώσιμης απασχόλησης.
 • την προστασία και την βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος που σχετίζεται με τον αλιευτικό τομέα.
 • την τήρηση των απαιτήσεων επιθεώρησης και ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων και τη συλλογή δεδομένων.
 • πληροφοριών για την κοινή αλιευτική πολιτική.
 • την ανάπτυξη αλιευτικών δραστηριοτήτων εκτός κοινοτικών υδάτων.

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 καθορίζει τις προτεραιότητες της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 εφαρμόζεται μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20072013 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής" και εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
 • Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας

Οι τρεις αυτοί άξονες συνεπικουρούνται και από ένα τέταρτο οριζόντιο άξονα LEADER, που βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Leader των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.

Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων

Υποέργο της Πράξης "Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)" με στόχο την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα αποτελέσει το Εθνικό σύστημα Ιχνηλασιμότητας, Ασφάλειας και Διασφάλισης ποιότητας στον τομέα των αγροτικών προϊόντων/τροφίμων και θα είναι το αποκλειστικό σύστημα μέσω του οποίου θα ελέγχεται και θα παρακολουθείται τόσο η φυτική και ζωική παραγωγή όσο και κάθε επόμενο στάδιο μεταποίησης, τυποποίησης και διάθεσης στην κατανάλωση.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση

Πρόκειται για την πρακτική εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των κοινών κοινοτικών προσανατολισμών για την απασχόληση. Αποτελεί ετήσιο πρόγραμμα σχεδιασμού, μέτρων παρακολούθησης, εξέτασης και προσαρμογής των πολιτικών που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για να συντονίζουν τα μέσα καταπολέμησης της ανεργίας.

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης

Ειδικό Ταμείο που ιδρύθηκε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και αποτελεί μετεξέλιξη του ΤΕΜΠΜΕ. Θα έχει στη διάθεσή του τη διαχείριση των υφιστάμενων νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το Ταμείο Εξοικονομώ κατ' Οίκον, το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και το Ταμείο Αλιείας, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δημιουργηθούν, και πόρους των προγραμμάτων JEREMIE και JESSICA, οι οποίοι, θα επανεπενδύονται μέσω του Ταμείου, ανατροφοδοτώντας διαρκώς τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και της αστικής ανάπτυξης.

Βασική επιδίωξη του ΕΤΕΑΝ είναι η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους, η ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, ιδίως από τη νέα γενιά, η προώθηση δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων ανταγωνιστικών στο διεθνές περιβάλλον και η ενίσχυση δημιουργίας και πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών της λεγόμενης νέας ζήτησης του 21ου αιώνα.

Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα

Πρόκειται για προϊόντα μεταποίησης των οποίων η σύσταση ή ο τρόπος παρασκευής τους έχει ιστορία δεκαετιών ή και αιώνων και ενσωματώνει την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα, δηλαδή τη λαογραφία και τις παραδόσεις του λαού που τα παράγει. Τα προϊόντα αυτά βασίζονται στην παράδοση και τη διατροφική κουλτούρα των Ευρωπαίων πολιτών και παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με τις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες της περιοχής καλλιέργειας και στις ειδικές συνθήκες παραγωγής και μεταποίησης.

Τα κράτη μέλη μπορούν υπό όρους να χορηγούν ειδική στήριξη στους γεωργούς:

 1. για συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που είναι σημαντικοί για την προστασία ή την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, για βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, ή για βελτίωση της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων, για την εφαρμογή ενισχυμένων προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και για ειδικές γεωργικές δραστηριότητες που συνεπάγονται πρόσθετα γεωργοπεριβαλλοντικά οφέλη.
 2. για την αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς στους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων, του βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος, του κρέατος αιγοπροβάτων και του ρυζιού σε οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές ή, στους ίδιους τομείς, για οικονομικά ευάλωτους τύπους γεωργίας.
 3. σε περιοχές που υπόκεινται σε προγράμματα αναδιάρθρωσης ή ανάπτυξης, με σκοπό την αποφυγή της εγκατάλειψης της γης ή την αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων για τους γεωργούς στις περιοχές αυτές.
 4. υπό μορφή συμμετοχής στα ασφάλιστρα για την ασφάλιση των καλλιεργειών, των ζώων και των φυτών.
 5. μέσω των ταμείων αλληλοβοήθειας για τις ασθένειες ζώων και φυτών και τα περιβαλλοντικά ατυχήματα.

Ειδικές Ζώνες Διατήρησης

Το οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών προστασίας, «Natura 2000», δημιουργήθηκε για τη διασφάλιση της βιοποικιλότητας μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο έδαφος των κρατών μελών. Αποτελείται από «ειδικές ζώνες διατήρησης» για τη διατήρηση άνω των 250 τύπων ενδιαιτημάτων, 200 ζωικών ειδών και άνω των 430 φυτικών ειδών.

Πρόκειται για απρόβλεπτους ελέγχους, πρωτοβάθμιους, οι οποίοι διενεργούνται κατόπιν καταγγελιών ή εντολών της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έλεγχοι αυτοί διακρίνονται σε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και μπορεί να επεκταθούν και σε προηγούμενες περιόδους.

Για κάθε επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται συντάσσεται έκθεση ελέγχου η οποία περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες των ελέγχων και καθιστά δυνατή την επισκόπηση των πληροφοριών των ελέγχων που διενεργούνται.

Το σύνολο των παραγωγικών μονάδων που διαχειρίζεται ο γεωργός και οι οποίες βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.

Ελεύθερη Ζώνη Εμπορικών Συναλλαγών

Ένωση που δημιουργήθηκε το 1960 από τα ευρωπαϊκά κράτη που δεν επιθυμούσαν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το 1973 προσχωρούν στην ΕΟΚ η Βρετανία και η Δανία. Οι υπόλοιπες χώρες που απέμειναν στην ΕΖΕΣ (Σουηδία, Φινλανδία, Αυστρία, Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και Λιχτενστάιν) διαπραγματεύτηκαν με την Κοινότητα τη σύναψη συμφωνιών ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών. Το 1996 οι χώρες της ΕΖΕΣ μειώθηκαν σε αριθμό καθώς εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Σουηδία, η Φινλανδία και η Αυστρία.

Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών

Μη Κυβερνητική Οργάνωση η οποία ιδρύθηκε το 2004. Σκοπός της οργάνωσης είναι η προστασία του καταναλωτή από κάθε μορφής εκμετάλλευση (κερδοσκοπία, αισχροκέρδεια, παγίδες στην αγορά προϊόντων, παραπλανητικές διαφημίσεις, κακή ποιότητα τροφίμων κ.λπ.), η εκπαίδευση του, ώστε να ανέβει το επίπεδο της καταναλωτικής συνείδησης και η ενημέρωση του σχετικά με τα δικαιώματα του.

Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος

Ιδρύθηκε το 1993 ως ΕΛ.Ο.Γ. (Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος) και μετατράπηκε το 2008 σε ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. (Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος & Κρέατος). Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αντικείμενα του Οργανισμού είναι μεταξύ άλλων, η διαχείριση του συστήματος των ποσοστώσεων του αγελαδινού γάλακτος σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, ο έλεγχος της ποιότητας του αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος σύμφωνα με την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, η τήρηση και ο έλεγχος των «ισοζυγίων γάλακτος» και των «ισοζυγίων κρέατος» των μονάδων τυποποίησης και σφαγής, η παροχή συμβουλών και οδηγιών τόσο στους κτηνοτρόφους όσο και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας

Ιδρύθηκε το 1970, έχει έδρα την Αθήνα και εκπροσωπεί τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των φυτοφαρμάκων. Υποστηρίζει και προάγει την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο γεωργικό τομέα. Παράλληλα, προασπίζει τη σταδιακή εφαρμογή των κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής καθώς και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών. Σκοπός του επίσης είναι η συνεχής ενημέρωση του κοινού για την επιστημονική πρόοδο που συντελείται στο χώρο των φυτοφαρμάκων.

Επιστροφή στην κορυφή