Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe glossary banner

Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ.

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ) της περιόδου 2007-2013 καλύπτει τον τομέα της αλιείας της χώρας μας, περιγράφει συνοπτικά όλες τις πτυχές της κοινής αλιευτικής πολιτικής και καθορίζει προτεραιότητες, στόχους, τους απαιτούμενους δημόσιους πόρους και προθεσμίες για την εφαρμογή τους. Το ΕΣΣΑΑΛ εστιάζεται στους εξής άξονες:

  • τη βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
  • τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας καθώς και του κλάδου της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.
  • τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας εσωτερικών υδάτων.
  • τη βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών.
  • τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αλιευτικού τομέα.
  • τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού στον αλιευτικό τομέα και την εξασφάλιση βιώσιμης απασχόλησης.
  • την προστασία και την βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος που σχετίζεται με τον αλιευτικό τομέα.
  • την τήρηση των απαιτήσεων επιθεώρησης και ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων και τη συλλογή δεδομένων.
  • πληροφοριών για την κοινή αλιευτική πολιτική.
  • την ανάπτυξη αλιευτικών δραστηριοτήτων εκτός κοινοτικών υδάτων.

Επιστροφή στην κορυφή