Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe glossary banner

Μ / μ

Δέσμη πράξεων που συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός άξονα Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Νοείται κάθε μέτρο ή επιμέρους μέτρο για το οποίο η ενίσχυση εξαρτάται από το μέγεθος της δηλωθείσας έκτασης.

Νοείται κάθε μέτρο ή επιμέρους μέτρο για το οποίο η ενίσχυση εξαρτάται από τον αριθμό των δηλωθέντων ζώων.

Ορίζεται οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Μικρο Μεσαία Επιχείρηση

Ορίζεται σε κοινοτικό επίπεδο με βάση τα κριτήρια που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, τον κύκλο εργασιών, την ανεξαρτησία της επιχείρησης και τον ετήσιο ισολογισμό της. Με βάση αυτά έχουμε τις εξής διακρίσεις:

  • οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 250 μισθωτούς. Ο κύκλος εργασιών τους πρέπει να είναι μικρότερος από 40 εκατ. ευρώ ή ο ετήσιος ισολογισμός τους κατώτερος από 27 εκατ. ευρώ.
  • οι μικρές επιχειρήσεις απασχολούν από 10 ως 49 μισθωτούς. Πρέπει να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από 7 εκατ. ευρώ ή ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.
  • οι πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 μισθωτούς. Κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι ανεξάρτητη, δηλαδή 25% του κεφαλαίου ή των ψήφων δεν πρέπει να ανήκουν σε μία επιχείρηση, ή από κοινού σε πολλές επιχειρήσεις που δεν αντιστοιχούν με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή της μικρής επιχείρησης.

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε.

Ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Αποστολή της είναι η επιστημονική και τεχνική στήριξη της Δημόσιας Διοίκησης στη διαχείριση των αναπτυξιακών προγραμμάτων, και κυρίως αυτών που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτοντας ανάγκες σε ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα, μεθόδους και διαδικασίες, υλικοτεχνική υποδομή.

Οι μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους βοσκότοπους, οι οποίες καταλαμβάνουν τις εκτάσεις για περίοδο πέντε ετών ή μεγαλύτερη και αποδίδουν επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων, και τα πρεμνοφυή δάση βραχυχρόνιας αμειψισποράς.

Η γη που χρησιμοποιείται για ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά (εναλλαγή καλλιεργειών της εκμετάλλευσης) για πενταετές ή μεγαλύτερο διάστημα, εξαιρουμένων των εκτάσεων υπό παύση καλλιέργειας.

Το Natura 2000 είναι ένα δίκτυο ζωνών στο έδαφος των κρατών-μελών στις οποίες πρέπει να προστατεύονται τα φυτικά και τα ζωικά είδη και τα ενδιαιτήματά τους.

Η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν έχει ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομα του και υπ' ευθύνη του ούτε ελέγχει νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα, κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, το ή τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν το νομικό πρόσωπο δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα, κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του νομικού προσώπου.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, στο οποίο καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν τα προγράμματα, τις επενδύσεις του επενδυτικού νόμου και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Επιστροφή στην κορυφή