Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe glossary banner

Π / π

Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών

Πρόκειται για ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση των Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων που ιδρύθηκε το 1935. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και δεν έχει εμπορική ιδιότητα. Μέλη της είναι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Ομάδες Παραγωγών των οποίων τις δραστηριότητες υποστηρίζει, προωθεί και προάγει, ενώ παράλληλα τις εκπροσωπεί σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για την υποστήριξη των μελών της, η ΠΑΣΕΓΕΣ, μεταξύ άλλων, εκπονεί μελέτες, εργασίες, έρευνες και συνάπτει συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών, που έχουν σχέση με την αγροτική και τη συνεταιριστική ανάπτυξη. Έχει περιφέρεια ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και έδρα την Αθήνα.

Ένδειξη η οποία χρησιμοποιείται απόν τα κράτη μέλη στα προϊόντα τους για να δηλώνει:

  1. ότι το προϊόν έχει Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη βάσει της νομοθεσίας της Κοινότητας ή των κρατών μελών
  2. τη μέθοδο παραγωγής ή παλαίωσης ή την ποιότητα, το χρώμα, την τοποθεσία, ή ένα ιδιαίτερο γεγονός που συνδέεται με την ιστορία του προϊόντος με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη. Οι παραδοσιακές ενδείξεις αναγνωρίζονται, ορίζονται και προστατεύονται.

Κάθε δράση ή πολιτική που γίνεται από δημόσιες αρχές. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο οι παρεμβάσεις γίνονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής κυρίως με τη μορφή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού Δικαίου, η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα και ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον καταλογισμό στον κοινοτικό προϋπολογισμό αδικαιολόγητης δαπάνης.

Ορίζεται η περίοδος την οποία αφορούν οι αιτήσεις ενίσχυσης ανεξάρτητα από τη στιγμή της υποβολής τους.

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας κατά την προγραμματική περίοδο 2007 -2013, η Ελλάδα χωρίστηκε σε πέντε χωρικές ενότητες, στις οποίες αντιστοιχούν πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.), ως ακολούθως: Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων Π.Ε.Π. Κρήτης και νήσων Αιγαίου Π.Ε.Π. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου Π.Ε.Π. Αττικής

Είναι η υποχρεωτική εφαρμογή των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και των προτύπων της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής από τον γεωργό, προκειμένου να λάβει άμεσες ενισχύσεις ή να είναι δικαιούχος μέτρων αγροτικής ανάπτυξης. Η πολλαπλή συμμόρφωση έγινε υποχρεωτική στη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2003.

Έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη Διαχειριστική Αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Αξονα Προτεραιότητας με τον οποίο σχετίζονται.

Τα έγγραφα που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σκοπός των οποίων είναι η έναρξη διαδικασίας διαβουλεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελούν ενίοτε την αφετηρία νομοθετικών εξελίξεων που στη συνέχεια εκτίθενται στις Λευκές Βίβλους.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Βλ. και Ε.Σ.Σ.Α.Α.

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας. Καταρτίζεται απο το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ύστερα από πρόταση των αρμόδιων φορέων. Στόχος του είναι η αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος προς όφελος της κοινωνίας. Ειδικότερα η επενδυτική πολιτική προωθείται μέσα από ενέργειες κα δράσεις οι οποίες προωθούν την περαιτέρω σύγκλιση των περιφερειών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της τόνωσης της ενεργού ζήτησης, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, την ενίσχυση της απασχόλησης, την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής δικαιοσύνης και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας.

Προϊόντα τα οποία προορίζονται για εξαγωγή μετά από μεταποίηση σε μεταποιημένα προϊόντα ή σε εμπορεύματα.

Το ζώο για το οποίο έχουν εκπληρωθεί όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται στους κανόνες για τη χορήγηση ενίσχυσης.

Η έκταση για την οποία έχουν εκπληρωθεί όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται στους κανόνες για τη χορήγηση της ενίσχυσης. Ειδικά στην περίπτωση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, η προηγούμενη έκταση μπορεί να θεωρηθεί προσδιορισθείσα, μόνον εάν πράγματι συνοδεύεται από τον αντίστοιχο αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Ο αριθμός ζώων ανά είδος και κατηγορία, για τα οποία έχουν εκπληρωθεί όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται στους κανόνες για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Η προσέγγιση LEADER, εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, δίνει τη δυνατότητα σε αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα. Η εφαρμογή των στρατηγικών αυτών πραγματοποιείται από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου - ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης) τα οποία δραστηριοποιούνται στην κάθε περιοχή.

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη

Ως «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη - ΠΓΕ» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή/τόπο/χώρα και του οποίου: α) μία συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική αυτή καταγωγή. β) η παραγωγή ή/και η μεταποίηση ή/και η επεξεργασία (δηλαδή τουλάχιστον ένα από τα τρία) πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Προστατευμένη Ονομασία Προέλευσης/Παραγωγής

Ως «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης - ΠΟΠ» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή/τόπο/χώρα, και του οποίου:

  1. η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και
  2. η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία (υποχρεωτικά και τα τρία) λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Επιστροφή στην κορυφή