Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe glossary banner

Τ / τ

  1. Όταν πρόκειται για προϊόντα προοριζόμενα για άμεση κατανάλωση: ο καταναλωτής.
  2. Όταν πρόκειται για προϊόντα προοριζόμενα για τις βιομηχανίες μεταποίησης ή συσκευασίας με σκοπό την ανθρώπινη κατανάλωση: ο τελευταίος μεταποιητής ή συσκευαστής.
  3. Όταν πρόκειται για προϊόντα προοριζόμενα για τις βιομηχανίες μεταποίησης ή συσκευασίας για ζωική κατανάλωση, καθώς και για προϊόντα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν ως γεωργικές εισροές: ο γεωργός.

Η τιμή στην οποία οι αρμόδιοι οργανισμοί των κρατών-μελών της Ε.Ε. παρεμβαίνουν στην αγορά του προϊόντος.

Ορίζονται οι τομείς για τους οποίους θεσπίζονται οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που οφείλει να τηρεί κάθε γεωργός που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις. Αυτοί είναι:

  1. δημόσια υγεία, υγεία των ζώων και των φυτών
  2. περιβάλλον
  3. καλή διαβίωση των ζώων

Επιστροφή στην κορυφή