Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων ειδικοτήτων ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Οικονομικών, ΠΕ Κτηνιάτρων, ΤΕ Διοικητικών-Λογιστικών, ΤΕ Πληροφορικής και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, για την πρόσληψη τριάντα τριών (33) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για οκτώ (8) μήνες, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεών του.

Οι πίνακες αναρτώνται στην Κεντρική Υπηρεσία και στις έδρες των Περιφερειακών Διευθύνσεων, Περιφερειακών και Νομαρχιακών Μονάδων όπου προκηρύσσονται θέσεις.

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ

 

 Σχετικά αρχεία :

xlsx ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 1/2022

 

 

Επιστροφή στην κορυφή