Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες πληρωμής της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος, 2011 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πληρωμή αφορά 49.045 δικαιούχους με ποσό πληρωμής 189.432.181εκ €. Τα σχετικά αρχεία πληρωμής εστάλησαν στην ΑΤΕ για πίστωση των δικαιούμενων ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι οποίοι από αύριο μπορούν να λαμβάνουν τα σχετικά ποσά.


Η τιμή της ειδικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 705 €/ εκτάριο (70,5€/ στρέμμα).

Η ενίσχυση καταβάλλεται σε όσους δικαιούχους κάλυψαν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις λαμβάνοντας υπόψη και τις ζημιές που υπέστησαν από διάφορα αίτια όπως αυτά σημειώθηκαν από τον ΕΛΓΑ (ζημιές από χαλάζι, πλημύρες, πράσινο σκουλήκι κ.λ.π.)

Από τους συνολικά 57.108 παραγωγούς που αιτήθηκαν ειδική ενίσχυση βάμβακος για το 2011:

• 2.290 παραγωγοί δεν παρέδωσαν καμία ποσότητα. Η πλειοψηφία αυτών των παραγωγών δεν παρέδωσε βαμβάκι και το 2010.

• 5.773 δικαιούχοι δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας καταβολής της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος διότι:

  - από επιτόπιο έλεγχο προέκυψε απόκλιση μεγαλύτερη του 20% μεταξύ δηλωθείσας και προσδιορισθείσας έκτασης με καλλιέργεια βάμβακος και ως εκ τούτου οι παραγωγοί αυτοί αποκλείονται από την ενίσχυση

  - από τηλεπισκόπιση προέκυψε απόκλιση μεγαλύτερη του 20% μεταξύ δηλωθείσας και προσδιορισθείσας έκτασης με καλλιέργεια βάμβακος και ως εκ τούτου οι παραγωγοί αυτοί αποκλείονται από την ενίσχυση (εντοπίσθηκε σημαντικός αριθμός στρεμμάτων)

  - παραγωγοί δεν προέβησαν σε σωστή σπορά και σε σωστές καλλιεργητικές φροντίδες, είτε καλλιέργησαν εκτός ζώνης (ελάχιστη πυκνότητα σποράς, ελάχιστος πιστοποιημένος σπόρος, μη ορθή άρδευση, κακή συγκομιδή κ.λ.π.) με αποτέλεσμα παρά την πρόσθεση στην συγκομισθείσα παραγωγή και ποσοτήτων που απώλεσαν λόγω ζημιάς να μην καλύπτουν την ηρτημένη

  - από επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν εκτάσεις όπου ενώ είχε δηλωθεί βαμβάκι βρέθηκαν άλλες καλλιέργειες ή ακαλλιέργητες

Από σήμερα 8.3.2012 για τις παραπάνω κατηγορίες παραγωγών που δεν κάλυψαν τις προϋποθέσεις καταβολής της ειδικής ενίσχυσης, είναι διαθέσιμα τα στοιχεία του ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ για ενημέρωση τους και εφόσον κρίνουν ότι:

  - υπάρχουν προφανή σφάλματα στις αιτήσεις τους

  - ή επιπρόσθετα στοιχεία που επιτρέπουν την καταβολή της ειδικής ενίσχυσης σε επόμενη πληρωμή,

μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα διορθώσεων μέσω διοικητικών πράξεων από τις 15.3.2012 στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ