Ανακοίνωση

Στα πλαίσια της διαφάνειας, της ενημέρωσης των δικαιούχων και της αναβάθμισης της ποιότητας των παραχωμένων διαδικτυακών υπηρεσιών από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), από σήμερα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε παραγωγό εισάγοντας τον ΑΦΜ να πληροφορείται σε καθημερινή βάση για:

    • τις παραδόσεις του σύσπορου βάμβακος που πραγματοποίησε
    • την στρεμματική απόδοση (ηρτημένη) με βάση τις παραδόσεις
    • και την απόδοση του εκκοκκιστηρίου σε εκκοκκισμένο βαμβάκι όταν ολοκληρωθεί η εκκόκκιση.
        Επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για την 

εισαγωγή του ΑΦΜ