Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & Νήσων Αιγαίου για το έτος 2022 με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος (2023)

  pdf Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών φύλαξης της ΚΥ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.