Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού - των HP εξυπηρετητών (servers) και χώρων αποθήκευσης δεδομένων (SAN, MSA) του Internet Data Center (I.D.C.) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του εξοπλισμού του Υποέργου 9 για το έτος 2022