Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας

Η διάρθρωση της κεντρικής υπηρεσίας του Οργανισμoού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων είναι:

 

Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη αποτελεί αυτοτελές γραφείο, το οποίο υπάγεται στον Γενικό Διευθυντή.

Μονάδα Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Η Μονάδα Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων αποτελεί αυτοτελές γραφείο και υπάγεται στον Γενικό Διευθυντή.

Νομική Υπηρεσία

Η Νομική Υπηρεσία αποτελεί αυτοτελές γραφείο και υπάγεται στον Πρόεδρο. Έχει την ευθύνη διαχείρισης όλων των νομικών θεμάτων του οργανισμού.

Μονάδες Υποστήριξης της Διοίκησης

Οι Μονάδες Υποστήριξης της Διοίκησης είναι τα εξής αυτοτελή γραφεία, τα οποία υπάγονται στον Πρόεδρο.

 • Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
 • Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου.

Διεύθυνση Πληροφορικής

 • Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων και Εφαρμογών
 • Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών και Ασφάλειας Συστημάτων
 • Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων και Μητρώων

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής περιλαμβάνουν τη διαχείριση της πληροφοριακής και επικοινωνιακής υποδομής του Οργανισμού και τη συντήρηση και ανάπτυξη εφαρμογών που χρησιμοποιούνται για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και αυτοματοποιούν διαδικασίες στο εσωτερικό του.

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας

 • Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας
 • Τμήμα Βελτίωσης του Γεωργικού Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας
 • Τμήμα Αλιείας

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας περιλαμβάνουν τον Πυλώνα ΙΙ (Επιχειρησιακά Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας).

Διεύθυνση Αμέσων Ενισχύσεων και Αγοράς

 • Τμήμα Ενισχύσεων και Καθεστώτων
 • Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης
 • Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων
 • Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αμέσων Ενισχύσεων και Αγοράς περιλαμβάνουν τον Πυλώνα Ι (Άμεσες Ενισχύσεις και Παρεμβάσεις Αγοράς).

Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων

 • Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Αξιολόγησης Ελέγχων
 • Τμήμα Πολλαπλής Συμμόρφωσης
 • Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Χαρτογραφικών Δεδομένων
 • Τμήμα Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφοριακών Συστημάτων

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, οργάνωση και αξιολόγηση των τεχνικών ελέγχων, καθώς και τη διαχείριση των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τους ελέγχους αυτούς.

Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων

 • Τμήμα Προϋπολογισμού και Εσόδων
 • Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων
 • Τμήμα Παρακολούθησης Αχρεωστήτως Καταβληθέντων
 • Τμήμα Αρχείου Πληρωμών

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων περιλαμβάνουν τη διαχείριση των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Αλιευτικού Ταμείου (ΕΤΑ).

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

 • Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού
 • Τμήμα Προμηθειών
 • Τμήμα Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού του Οργανισμού

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης περιλαμβάνουν τη διαχείριση, εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Οργανισμού, την οικονομική διαχείριση του Οργανισμού, τη διαχείριση των προμηθειών, του εξοπλισμού και των εφοδίων του Οργανισμού, καθώς και τη διοικητική μέριμνα και τη διαχείριση της αλληλογραφίας.

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

 • Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης
 • Τμήμα Επιθεωρήσεων και Δευτεροβάθμιων Ελέγχων
 • Τμήμα Εποπτείας Φορέων και Πιστοποίησης

Ευθύνη της Διεύθυνσης είναι να παρακολουθεί τις υπηρεσίες και τους εξουσιοδοτημένους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια των ελέγχων και των άλλων λειτουργιών με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανονιστικών διατάξεων, των κατευθυντήριων γραμμών και των διαδικασιών, να δρομολογεί την τροποποίηση των συστημάτων προκειμένου να βελτιωθούν τα συστήματα ελέγχου εν γένει και να επανεξετάζει τις αιτήσεις και τα αιτήματα που υποβάλλονται στον Οργανισμό, καθώς και άλλα στοιχεία που δημιουργούν υπόνοιες για παρατυπίες. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνεται η άσκηση εσωτερικού ελέγχου στην οικονομική διαχείριση του Οργανισμού (Λογιστήριο του Οργανισμού).