Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Η άμεση και ταχεία πληροφόρηση και κυρίως η αποτελεσματική ανταπόκριση των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξυπηρέτηση των δικαιούχων παραγωγών αλλά και των συναλλασσόμενων με τον οργανισμό πολιτών αποτελεί βασικό προσανατολισμό λειτουργίας του οργανισμού. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το "Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ" επιδιώκοντας να συμβάλλει στην ορθολογικότερη και κατά συνέπεια αποτελεσματικότερη διαχείριση των αναγκών των συναλλασσομένων.

 

Επιστροφή στην κορυφή