Στα ακόλουθα Πληροφοριακά Συστήματα είναι δυνατή η πρόσβαση μόνο από στελέχη του οργανισμού και εξουσιοδοτημένους φορείς του Δημοσίου.