Είδος: Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός: 1239
Έτος: 2014
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1239/2014 της επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 716/2013 της Επιτροπής για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών.

Σχετικό Αρχείο:

pdf Εκτελεστικός Καν 1239 2014 γεωγραφικές ενδείξεις αλκοολούχων