opekepe glossary banner

Κ / κ

Κτηματολογικό τεμάχιο

Ένα συνεχές τμήμα εδάφους το οποίο έχει καθορισμένη τοπογραφική, χαρτογραφική και ιδιοκτησιακή αναφορά ανεξάρτητα από τη χρήση του.

Ένα συνεχές τμήμα εδάφους το οποίο έχει καθορισμένη τοπογραφική, χαρτογραφική και ιδιοκτησιακή αναφορά ανεξάρτητα από τη χρήση του.

345 viewsPosted 5 years ago

Κ.Σ.Ο.

Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας Η ονοματολογία των εμπορευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσπίστηκε με σκοπό να διευκολύνει την εφαρμογή του κοινού εξωτερικού…

Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας

Η ονοματολογία των εμπορευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσπίστηκε με σκοπό να διευκολύνει την εφαρμογή του κοινού εξωτερικού δασμολογίου, την τήρηση στατιστικών στοιχείων για τις εμπορικές συναλλαγές την Κοινότητας και την εφαρμογή της πολιτικής της σχετικά με τις εισαγωγές-εξαγωγές εμπορευμάτων. Η Συνδυασμένη Ονοματολογία κωδικοποιεί λεπτομερώς τα αγαθά σε οκταψήφιες υποδιαιρέσεις των εξαψήφιων κωδικών του εναρμονισμένου συστήματος κωδικών.

452 viewsPosted 5 years ago

Κ.Ο.Γ.Π.

Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής Νομοθεσία που ισχύει από το 2004 και παρεμβαίνει σε όλο το φάσμα της γεωργικής και κτηνοτροφικής…

Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής

Νομοθεσία που ισχύει από το 2004 και παρεμβαίνει σε όλο το φάσμα της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, οι Κ.Ο.Γ.Π. αφορούν την διαχείριση του εδάφους, ώστε να περιορισθεί η κατανάλωση ενέργειας και η καταστροφή της δομής του και την προστασία των υδάτινων πόρων με τον περιορισμό των λιπασμάτων. Οι Κ.Ο.Γ.Π. καθορίζουν, επίσης, τους κανόνες στις περιοχές που εντάσσονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας.

364 viewsPosted 5 years ago

Κρατική Ενίσχυση

Ως κρατική ενίσχυση ορίζεται η παρέμβαση μιας δημόσιας αρχής (σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό), μέσω των δημόσιων πόρων, με…

Ως κρατική ενίσχυση ορίζεται η παρέμβαση μιας δημόσιας αρχής (σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό), μέσω των δημόσιων πόρων, με σκοπό την υποστήριξη ορισμένων επιχειρήσεων ή παραγωγών. Κρατικές ενισχύσεις που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό μέσω της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών.

Συμβιβάζονται με την κοινή αγορά ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα προς μεμονωμένους καταναλωτές, υπό τον όρο ότι χορηγούνται χωρίς διάκριση προελεύσεως των προϊόντων καθώς και ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα. Επίσης μπορεί να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά:

  1. οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης περιοχών, στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθιστα χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση.
  2. οι ενισχύσεις για την προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους.
  3. οι ενισχύσεις για την προώθηση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα έβλαπτε το κοινό συμφέρον.
  4. οι ενισχύσεις για την προώθηση του πολιτισμού και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους συναλλαγών και ανταγωνισμού στην Κοινότητα σε βαθμό αντίθετο με το κοινό συμφέρον.
  5. άλλες κατηγορίες ενισχύσεων που καθορίζονται από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, μετά από πρόταση της Επιτροπής.
359 viewsPosted 5 years ago

Κ.Π.Σ.

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Την περίοδο 2000-2006, η Ελλάδα ενισχύεται με σημαντικούς πόρους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα…

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Την περίοδο 2000-2006, η Ελλάδα ενισχύεται με σημαντικούς πόρους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής. Οι πόροι αυτοί δημιουργούν τις προϋποθέσεις για υψηλότερη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, οδηγούν σε πραγματική σύγκλιση με τις υπόλοιπες οικονομίες των κρατών μελών και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των βασικών ελλείψεων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, κυρίως στους τομείς των υποδομών, της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και της παραγωγικότητας. Η στήριξη που παρέχει στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιείται μέσω

  1. του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
  2. των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και
  3. του Ταμείου Συνοχής.
331 viewsPosted 5 years ago

Κ.Αλ.Π. Κ.Α.Π.

Κοινή Αλιευτική Πολιτική Σχεδιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει για αντικείμενο την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. Προϋποθέτει τον κοινό…

Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Σχεδιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει για αντικείμενο την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. Προϋποθέτει τον κοινό σχεδιασμό για τα κράτη-μέλη σε θέματα διατήρησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των έμβιων υδρόβιων πόρων και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στη μεταποίηση και διάθεση στην αγορά των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Στόχος της η βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων πόρων και της υδατοκαλλιέργειας, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές.

300 viewsPosted 5 years ago

Κ.Α.Π. C.A.P.

Κοινή Αγροτική Πολιτική Common Agricultural Policy Αποτελεί την ενοποιημένη Αγροτική Πολιτική των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγράφει ένα σύνολο νόμων…

Κοινή Αγροτική Πολιτική Common Agricultural Policy

Αποτελεί την ενοποιημένη Αγροτική Πολιτική των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγράφει ένα σύνολο νόμων σχετικών με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων. Ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη σταθερότητα των τιμών, την ποιότητα των προϊόντων, την επιλογή προϊόντων, τη χρήση του εδάφους και την απασχόληση στον αγροτικό κλάδο. Άρχισε να ισχύει το 1962, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) με στόχο τη διάθεση τροφίμων σε χαμηλές τιμές στους Ευρωπαίους καταναλωτές αλλά και τη δίκαιη αμοιβή των αγροτών και κατ' επέκταση την βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

369 viewsPosted 5 years ago

Κ.Ο.Α.

Κοινή Οργάνωση Αγοράς / Κοινές Οργανώσεις Αγοράς Αρμόδιες για τη διαχείριση της παραγωγής και της εμπορίας προϊόντων ή ομάδων προϊόντων…

Κοινή Οργάνωση Αγοράς / Κοινές Οργανώσεις Αγοράς

Αρμόδιες για τη διαχείριση της παραγωγής και της εμπορίας προϊόντων ή ομάδων προϊόντων με σκοπό την εξασφάλιση σταθερού εισοδήματος για τους γεωργούς, και του διαρκούς εφοδιασμού των Ευρωπαίων καταναλωτών. Αποτελούν τα βασικά εργαλεία της κοινής γεωργικής αγοράς, στο βαθμό που εξαλείφουν τα εμπόδια για τις διακοινοτικές συναλλαγές των γεωργικών προϊόντων και διατηρούν κοινούς τελωνειακούς φραγμούς προς τρίτες χώρες.

332 viewsPosted 5 years ago

Κ.Γ.Π.

Κοινή Γεωργική Πολιτική Βλ. Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)

Κοινή Γεωργική Πολιτική

Βλ. Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)

363 viewsPosted 5 years ago

Κ.Α.Π.Ε.

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) είναι ο εθνικός φορέας για τις Aνανεώσιμες Πηγές…

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) είναι ο εθνικός φορέας για τις Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας (AΠE), την Ορθολογική Χρήση Eνέργειας (OXE) και την Εξοικονόμησης Ενέργειας (EEE). Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1987. Ο κύριος σκοπός του είναι η προώθηση των εφαρμογών AΠE/OXE/EΞE σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων (τεχνολογικών, ερευνητικών, συμβουλευτικών, επενδυτικών) στους παραπάνω τομείς, με γνώμονα τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην αλυσίδα παραγωγή/μεταφορά/χρήση της ενέργειας.

344 viewsPosted 5 years ago

Back to top