opekepe glossary banner

Σ / σ

Σ.Ο.Δ.

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πρόκειται για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με στοιχεία συστήματος ποιότητας, το οποίο βασίζεται στην τήρηση των νομικών…

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Πρόκειται για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με στοιχεία συστήματος ποιότητας, το οποίο βασίζεται στην τήρηση των νομικών απαιτήσεων, την ορθολογική χρήση όλων των εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα) και την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των φάσεων της παραγωγής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, καθώς και την παραγωγή επώνυμων, ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

314 viewsPosted 5 years ago

Σ.Δ.Ε.

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου είναι ένα σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, διαρθρωμένων με…

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου είναι ένα σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, διαρθρωμένων με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, οι οποίες αναπτύσσουν επί μέρους δραστηριότητες με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των κοινοτικών πόρων (οικονομία αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα).

350 viewsPosted 5 years ago

Σ.Ο.

Συνδυασμένη ονοματολογία / Οκταψήφιος Κωδικός Είναι η ονοματολογία των εμπορευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσπίστηκε με σκοπό να διευκολύνει την εφαρμογή…

Συνδυασμένη ονοματολογία / Οκταψήφιος Κωδικός

Είναι η ονοματολογία των εμπορευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσπίστηκε με σκοπό να διευκολύνει την εφαρμογή του κοινού εξωτερικού δασμολογίου, την τήρηση στατιστικών στοιχείων για τις εμπορικές συναλλαγές την Κοινότητας και την εφαρμογή της πολιτικής της σχετικά με τις εισαγωγές-εξαγωγές εμπορευμάτων. Η Σ.Ο. κωδικοποιεί λεπτομερώς τα αγαθά σε οκταψήφιες υποδιαιρέσεις των εξαψήφιων κωδικών του εναρμονισμένου συστήματος κωδικών.

338 viewsPosted 5 years ago

Σ.Σ.Α.

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο για το συντονισμό των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών…

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο για το συντονισμό των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών των χωρών που συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε.). Σκοπός του είναι να διασφαλίζει την ευρωστία των δημοσίων οικονομικών και την αποφυγή εμφάνισης υπερβολικών ελλειμμάτων στα κράτη-μέλη, απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της Ο.Ν.Ε., μέσω της δημοσιονομικής πειθαρχίας των κρατών μελών. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στη νομισματική σταθερότητα. Το σύμφωνο έχει ένα προληπτικό και ένα αποτρεπτικό σκέλος.

Το προληπτικό σκέλος Σύμφωνα με το προληπτικό σκέλος του Συμφώνου, τα κράτη μέλη υποβάλλουν κάθε χρόνο πρόγραμμα σταθερότητας (ή σύγκλισης) που παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύουν να επιτύχουν ή να διατηρήσουν υγιή δημόσια οικονομικά μεσοπρόθεσμα ενόψει ιδίως των δημοσιονομικών επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού. Η Επιτροπή αξιολογεί τα προγράμματα αυτά και το Συμβούλιο εκδίδει γνώμη. Το αποτρεπτικό σκέλος Το αποτρεπτικό σκέλος του Συμφώνου αφορά τη λεγόμενη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Η διαδικασία αυτή τίθεται σε εφαρμογή όταν το έλλειμμα ενός κράτους - μέλους υπερβαίνει το όριο 3% του ΑΕΠ που προβλέπει η Συνθήκη Ε.Κ. Εάν κριθεί ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα ενός κράτους μέλους είναι υπερβολικό κατά την έννοια της Συνθήκης, το Συμβούλιο του συνιστά να το διορθώσει εντός της προθεσμίας που του ορίζει. Σε περίπτωση που το κράτος-μέλος δε συμμορφωθεί με τη σύσταση, λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα και, εφόσον το κράτος αυτό συμμετέχει στην ευρωζώνη, είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις.

330 viewsPosted 5 years ago

Συμπληρωματική Εθνική Χρηματοδότηση

Είναι οι κρατικές ενισχύσεις που προορίζονται για την παροχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης στην εθνική αγροτική ανάπτυξη για την οποία ήδη χορηγείται…

Είναι οι κρατικές ενισχύσεις που προορίζονται για την παροχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης στην εθνική αγροτική ανάπτυξη για την οποία ήδη χορηγείται κοινοτική στήριξη.

322 viewsPosted 5 years ago

Συμβατότητα

Για τους σκοπούς εφαρμογής των καθεστώτων στήριξης, τα κράτη-μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τα…

Για τους σκοπούς εφαρμογής των καθεστώτων στήριξης, τα κράτη-μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τα καθεστώτα αυτά είναι συμβατές με το ολοκληρωμένο σύστημα όσον αφορά τα ακόλουθα:

  1. την ηλεκτρονική βάση δεδομένων
  2. τα συστήματα αναγνώρισης των αγροτεμαχίων
  3. τους διαχειριστικούς ελέγχους.

Για το σκοπό αυτό, τα συστήματα αυτά δημιουργούνται έτσι ώστε να επιτρέπουν χωρίς προβλήματα την κοινή λειτουργία ή την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους.

300 viewsPosted 5 years ago

Σ.Α.Ο.

Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις Ως Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις θεωρούνται: οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), οι Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), και οι Αγροτικές Εταιρικές…

Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις

Ως Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις θεωρούνται:

  1. οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.),
  2. οι Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), και
  3. οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).
339 viewsPosted 5 years ago

Συλλογή ex situ

Η συλλογή γενετικού υλικού για τη γεωργία, το οποίο διατηρείται εκτός του οικείου φυσικού περιβάλλοντος.

Η συλλογή γενετικού υλικού για τη γεωργία, το οποίο διατηρείται εκτός του οικείου φυσικού περιβάλλοντος.

349 viewsPosted 5 years ago

Σ.Π.Ε.

Στρατηγική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης Είναι η μελέτη των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που πραγματοποιείται πριν από την έγκριση ενός έργου ή προγράμματος…

Στρατηγική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

Είναι η μελέτη των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που πραγματοποιείται πριν από την έγκριση ενός έργου ή προγράμματος ή την έναρξη της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας για τα έργα και προγράμματα που εκπονούνται σε έναν ή περισσότερους τομείς της γεωργίας, της δασοπονίας, της αλιείας, της ενέργειας, της βιομηχανίας, των μεταφορών, της διαχείρισης αποβλήτων, της διαχείρισης υδάτων, των τηλεπικοινωνιών, του τουρισμού, του πολεοδομικού ή του χωροταξικού σχεδιασμού.

364 viewsPosted 5 years ago

Σ.Μ.Π.Ε.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αποτελεί το βασικό εργαλείο για την Στρατηγική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης ( Σ.Π.Ε.) με το οποίο εντοπίζονται, περιγράφονται…

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Αποτελεί το βασικό εργαλείο για την Στρατηγική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης ( Σ.Π.Ε.) με το οποίο εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον που θα έχει η εφαρμογή του προγράμματος. Εκπονείται από την αρχή σχεδιασμού Σ.Π.Ε.

353 viewsPosted 5 years ago

Στόχος Σύγκλιση

Ο στόχος «Σύγκλιση», συναφής με τον παλαιό Στόχο 1, αποσκοπεί στην επιτάχυνση της σύγκλισης των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών μελών και…

Ο στόχος «Σύγκλιση», συναφής με τον παλαιό Στόχο 1, αποσκοπεί στην επιτάχυνση της σύγκλισης των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών μελών και περιφερειών, μέσω της βελτίωσης των συνθηκών ανάπτυξης και απασχόλησης. Οι τομείς δράσης είναι το φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, η καινοτομία, η κοινωνία της γνώσης, η προσαρμοστικότητα στις αλλαγές, το περιβάλλον και η διοικητική αποτελεσματικότητα.

Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής. Οι περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για το στόχο σύγκλιση είναι αυτές των οποίων το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) είναι κατώτερο από το 75 % του κοινοτικού μέσου όρου των 25. Οι περιφέρειες αυτές στην Ελλάδα είναι οι: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Νησιά του Ιονίου, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη. Οι περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ είναι μεγαλύτερο από το 75% του μέσου ΑΕΠ των 25 αλλά μικρότερο από το 75% του μέσου ΑΕΠ των 15 λαμβάνουν σημαντική μεταβατική ενίσχυση («phasing-out») προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σύγκλισής τους.

Οι περιφέρειες αυτές είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Δυτική Μακεδονία και η Αττική. Η ενίσχυση αυτή θα παύσει το 2013 και δεν θα την ακολουθήσει άλλη μεταβατική περίοδος. Τα κράτη - μέλη τα οποία υπάγονται στο στόχο «Σύγκλιση» και των οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (Α.Ε.Ε.) είναι λιγότερο από το 90 % του κοινοτικού μέσου όρου λαμβάνουν ενίσχυση από το Ταμείου Συνοχής.

321 viewsPosted 5 years ago

Back to top