Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Aριθμός απόφασης 73/5543,Αριθμός φύλλου 25,έτος 2018,Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ.Τροποποίηση της αριθμ. 73/5543/11-1-2018 υπουργικής απόφασης, «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατο-λισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ.» ):

Πρόεδρος:Αθανάσιος Καπρέλης του Σωκράτη
Αντιπρόεδρος:Γεώργιος Αποστολάκης του Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος:Γεώργιος Κέντρος του Αναστασίου
Γενικός Διευθυντής:Γρηγόριος Μαλάμης του Ιωάννη


Αναπληρωτής του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ορίζεται ο Γεώργιος Αποστολάκης του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.


Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. έχουν ορισθεί ως ακολούθως:

Επιστροφή στην κορυφή