Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (pdfAριθμός απόφασης 2642/294319,Αριθμός φύλλου 975,έτος 2019,Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. ):

Πρόεδρος:Δρ.Γρηγόριος Βάρρας του Νικολάου
Αντιπρόεδρος:Δημήτριος Μελάς του Σταύρου
Αντιπρόεδρος:Πέτρος Τζαβέλλας του Αριστοτέλη
Γενικός Διευθυντής:Απόστολος Λαμπρόπουλος του Σωτηρίου


Αναπληρωτής του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ορίζεται ο Δημήτριος Μελάς του Σταύρου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.


Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. έχουν ορισθεί ως ακολούθως:

Επιστροφή στην κορυφή