Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

 1.Υπεύθυνος επεξεργασίας:

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) , Δομοκού 5, ΤΚ 10445 ΑΘΗΝΑ, Τηλέφωνο 210 88022000.

2. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα : Ζωή Κέντρου, ηλεκτρονική διεύθυνση και Χαράλαμπος Αντωνόπουλος, ηλεκτρονική διεύθυνση

3.Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Χρησιμοποιούμε σύστημα βιντεοεπιτήρησης και σύστημα ελέγχου φυσικής πρόσβασης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών εντός των εγκαταστάσεων μας και ειδικότερα για να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση του ΟΠΕΚΕΠΕ με έννομη υποχρέωση (άρθρο 6 παράγραφος γ’ του ΓΚΠΔ) και για σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παράγραφος στ’ του ΓΚΠΔ).

Με το σύστημα βιντεοεπιτήρησης συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με το σύστημα ελέγχου φυσικής πρόσβασης συλλέγουμε χειρόγραφα τα δεδομένα επισκεπτών (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ και όροφο επίσκεψης) καθώς και ηλεκτρονικά τα δεδομένα εισόδου και εξόδου στον όροφο επίσκεψης.

4. Αποδέκτες

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου και την συντήρηση του εξοπλισμού καταγραφής και η συνεργαζόμενη εταιρεία φύλαξης (εκτελών την επεξεργασία), η οποία έχει πληροφορηθεί και δεσμευτεί εκ των προτέρων για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων, γνωρίζει και ακολουθεί τις οδηγίες μας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία αυτών.

Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

5. Χρόνος τήρησης δεδομένων

Τηρούμε τα δεδομένα των καταγραφών του συστήματος βιντεοεπιτήρησης για 14 (δεκατέσσερεις) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα.

Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, καταγράφουμε το συγκεκριμένο συμβάν σε χωριστό αρχείο για 30 (τριάντα) ημέρες, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και 3 ( τρεις) μήνες ακόμα.

Τηρούμε τα δεδομένα του συστήματος ελέγχου φυσικής πρόσβασης για διάστημα 2 (δύο) ετών, ενδέχεται δε να διαβιβαστούν :

α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του ΟΠΕΚΕΠΕ

β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής, καθώς επίσης εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα πρόσβασής σας στις εγκαταστάσεις μας σας και εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε βεβαίωση για τις σχετικές καταγραφές .
  • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
  • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση και , είτε να αποστείλετε επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας (Δομοκού 5, 10445 Αθήνα), αναφέροντας «Υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», με περιγραφή του αιτήματός σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας θα πρέπει να μας προσδιορίσετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ευρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων.

Αντίστοιχα για τα δεδομένα πρόσβασής σας (χρόνος εισόδου και εξόδου στο κτίριο) θα χρειαστεί να μας προσδιορίσετε την ημερομηνία προσέλευσής σας. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και δε συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών, λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση και τους λόγους αυτής το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.

Στις περιπτώσεις που το αίτημα κριθεί προδήλως αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δύναται είτε να αρνηθεί την διεκπεραίωση του, είτε να ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους για τη διεκπεραίωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας.

7.Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr, τηλ. 2106475600.

Επιστροφή στην κορυφή