Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (pdfAριθμός απόφασης 2642/294319,ΦΕΚ 975/19.11.2019,Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ.) ,(pdfΤροποποίηση 17/4193 της 2642/294319/15.11.2019 υπουργικής απόφασης,ΦΕΚ 50/29.01.2020 ),(pdfΑριθμός απόφασης 466/74867,ΦΕΚ 219/22.03.2021 Διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.),(pdfΤροποποίηση 557/87407 της 2642/294319/15.11.2019 υπουργικής απόφασης,ΦΕΚ 259/06.04.2021), (pdfΑριθμός απόφασης 629/96005,ΦΕΚ 1435/09.04.2021, Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. ),(pdfΦΕΚ 1029/2.12.2021 - Διορισμός Γενικού Διευθυντή),(pdfΦΕΚ 147/2.3.2022 Ορισμός Εκπροσώπων των εργαζομένων), (pdfΦΕΚ 1174/17.12.2022 - Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου), (pdfΦΕΚ 43/ΥΟΔΔ/23.01.2024 - Ορισμός Μελών Δ.Σ.):

 

  Κυριάκος Μπαμπασίδης του Αριστείδη, Πρόεδρος Γραφείου Προέδρου τηλ : 210 8802757
  Ελευθέριος Ζερβός του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Γραφείου Αντιπροέδρου τηλ : 210 8802740
Ιωάννης Κουρδής του Ευσταθίου, Αντιπρόεδρος Γραφείου Αντιπροέδρου τηλ : 210 8802932
  Μελιτίνη Οικονομάκη του Στυλιανού, Γενική Διευθύντρια Γραφείου Γενικού Διευθυντή τηλ : 210 8802780

Αναπληρωτής του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζεται ο Ελευθέριος Ζερβός του Γεωργίου, προσωρινός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. έχουν ορισθεί ως ακολούθως:

Επιστροφή στην κορυφή