Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση

ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

• Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eΥπΑΑΤ)» (Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση) MIS 302037 προϋπολογισμού 13.703.000€

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών και πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των παραγωγικών και επιχειρηματικών συντελεστών της αγροτικής οικονομίας και την ευρεία εφαρμογή του μοντέλου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο χώρο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και των εποπτευόμενων οργανισμών και φορέων. Περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα:

Υποέργο 1: Ανάπτυξη ενιαίας διαδικτυακής πύλης (Portal) ηλεκτρονικής πληροφόρησης, ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΥΠΑΑΤ καθώς και ασφάλειας και ολοκλήρωσης συστημάτων – (myeΥΠΑΑΤ). Φορέας Λειτουργίας ΟΠΕΚΕΠΕ. Προβάλλει με ενιαίο τρόπο τις υπηρεσίες όλων των υπόλοιπων υποέργων της πράξης, με σκοπό την ηλεκτρονική ενημέρωση και εξυπηρέτηση των συναλλαγών του πολίτη/αγρότη με τους κρατικούς φορείς. Επίσης, μειώνει δραστικά το χρόνο που δαπανά κάθε πολίτης/αγρότης για διοικητική διεκπεραίωση των υποθέσεών του (one stop shop).

Υποέργο 2: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μητρώου αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων και μητρώου εμπόρων γεωργικών προϊόντων και διασύνδεσης των λοιπών μητρώων του ΥΠΑΑΤ- (ΜΑΑΕ –ΜΕΓΠ). Φορέας Λειτουργίας ΥΠΑΑΤ. Παρέχει ηλεκτρονικά προς τους αγροτικούς παραγωγούς όλες τις υπηρεσίες των νέων Μητρώων ΜΑΑΕ και ΜΕΓΠ (Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώο Εμπόρων Αγροτικού Τομέα) που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της πράξης καθώς και των υφιστάμενων που θα αναβαθμιστούν. Επιπρόσθετα, υλοποιεί το περιβάλλον ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων, καθιστώντας εφικτή την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορέων του δημοσίου χωρίς γραφειοκρατική εμπλοκή του πολίτη/αγρότη.

Υποέργο 3: Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος λήψης αποφάσεων επιχειρηματικής δραστηριότητας (ΒΙ) μέσω εθνικής γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων καλλιεργητικών πρακτικών. Φορέας Λειτουργίας: ΥΠΑΑΤ. Παρέχει στους δυνητικούς επενδυτές στην αγροτική οικονομία (αγρότες και επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα) την πληροφορία που χρειάζονται και τα κατάλληλα εργαλεία επεξεργασίας της πληροφορίας ώστε να ελέγχουν τη βιωσιμότητα της σχεδιαζόμενης επένδυσής τους (θα μπορούν να φτιάξουν επιχειρηματικά σχέδια) με στόχο την αναδιάρθρωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Υποέργο 4: Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων (Ε.Σ.Ι.Τ.). Φορέας Λειτουργίας: ΥΠΑΑΤ. Διατηρεί, διαχειρίζεται και παρουσιάζει στους καταναλωτές πληροφορίες ιχνηλασιμότητας τροφίμων, από την παραγωγή, την επεξεργασία και τη διακίνησή τους, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην παγκοσμιοποιημένη αγορά.

Υποέργο 5: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ασφαλίσεων και αποζημιώσεων. Φορέας Λειτουργίας: ΕΛΓΑ. Περιλαμβάνει ένα νέο διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης ασφάλισης και αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, με στόχο την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους. Ως αποτέλεσμα μειώνεται ο χρόνος αποζημίωσης των ασφαλισμένων και η αυξάνεται η διαφάνεια των αποζημιώσεων. 

Υποέργο 6: Παροχή υπηρεσιών τηλεπισκόπησης και φωτοερμηνείας για την πρόβλεψη και ανάλυση κινδύνων, φυσικών καταστροφών και καταλληλότητας χωροθέτησης Α.Π.Ε. και αγροτουρισμού. Φορέας Λειτουργίας: ΥΠΑΑΤ. Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η δημιουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίου θα αξιοποιούνται οι δυνατότητες των σύγχρονων αναπτυξιακών εργαλείων της Τηλεπισκόπησης/Φωτοερμηνείας και τη χρήση αυτής σε θέματα που αφορούν την καταγραφή, αναφορά, αποτίμηση και ανάλυση φυσικών καταστροφών, τη χρήση ορθών πρακτικών γεωργίας ακριβείας, την ανάπτυξη εργαλείων ειδικών χωροθετήσεων, την ανάπτυξη εργαλείων χαρτογράφησης.

Υποέργο 7: Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της χώρας - Φορέας Λειτουργίας :ΥΠΑΑΤ. Συγκεντρώνει την υφιστάμενη και θα παράγει νέα πληροφορία ώστε να παρέχονται στους αγροτικούς παραγωγούς οι απαραίτητοι για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών ψηφιακοί εδαφολογικοί χάρτες για το σύνολο της χώρας. Παράλληλα, καταρτίζει το Σχέδιο Διαχείρισης Αγροτικής Γης της χώρας.

Υποέργο 8: Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης των αγροτικών ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός Εποικιστικού Αρχείου- Φορείς Λειτουργίας: ΟΠΕΚΕΠΕ - ΥΠΑΑΤ. Αναπτύσσει σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης των ιδιοκτησιών του Εποικιστικού Αρχείου για περίπου τέσσερα (4) εκατομμύρια ιδιόκτητα αγροτικά τεμάχια που έχουν παραχωρηθεί από το ελληνικό κράτος και ένα (1) εκατομμύριο δημόσιες ιδιοκτησίες. Με το έργο αυτό, τα εποικιστικά τεμάχια, θα αποκτήσουν ακριβή στοιχεία συμβολαίου –παραχωρητηρίου- αλλά και σύγχρονα στοιχεία τοπογραφικής οριοθέτησής τους στο χώρο και παράλληλα προστατεύεται η δημόσια περιουσία.

Υποέργο 9: Προμήθεια υλικού και λογισμικού - Φορέας Λειτουργίας: ΟΠΕΚΕΠΕ. Προμήθεια του απαραίτητου υλικού, εξοπλισμού, και λογισμικού, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία των υπολοίπων υποέργων της πράξης.

Υποέργο 10: Πρόγραμμα αυτεπιστασίας της πράξης e-ΥΠΑΑΤ- Φορέας Λειτουργίας: ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έργο που θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα θα αξιοποιήσει την εμπειρία στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποδομές από παλαιότερα έργα, για την εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών σημαντικών υποέργων της Πράξης.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προετοιμάσει και το αμέσως επόμενο διάστημα θα υποβάλλει στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης ένα επιπλέον υποέργο προϋπολογισμού 2.136.900€ (υποέργο 13) που αφορά στην βοσκοικανότητα των βοσκήσιμων γαιών της ελληνικής επικράτειας και το οποίο θα επιτρέψει την ορθολογική διαχείριση των βοσκοτόπων της χώρας.

 

• Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων» (Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση)- Φορέας Λειτουργίας: ΟΠΕΚΕΠΕ MIS 379473 με προϋπολογισμό 2.372.000€

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η παροχή προς τους Έλληνες παραγωγούς ενός νέου ψηφιακού και επικαιροποιημένου υποβάθρου επί του οποίου θα μπορούν να δηλώνουν ψηφιακά την αίτησή τους για ενιαία ενίσχυση. Το έργο αποτελεί την πλήρη ανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, όπως αυτή επιβάλλεται από τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης από τους παραγωγούς μέσω της πύλης e-ΥπΑΑΤ (υποέργο 1 της πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eΥπΑΑΤ)») με χρήση web-gis (υποέργο 2 της πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eΥπΑΑΤ)»).

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προετοιμάσει και θα υποβάλλει στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης ένα επιπλέον υποέργο προϋπολογισμού 3.201.000€ που αφορά στην προμήθεια ορθοφωτοχαρτών για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας για τις ανάγκες του ΟΣΔΕ αλλά και την εξυπηρέτηση αναγκών του ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του νόμου περί αυθαιρέτων (ν. 4178/2013).

 

• Ψηφιοποίηση δεδομένων γεωργικού εξοπλισμού των αγροτών μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας» (Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση) - Φορέας Λειτουργίας: ΟΠΕΚΕΠΕ MIS 457192 και προϋπολογισμό 120.000€

Αντικείμενο του έργου είναι η συγκέντρωση και ψηφιοποίηση των στοιχείων που αφορούν σε γεωργικούς ελκυστήρες και αγροτικά αυτοκίνητα-φορτηγά (πετρελαιοκίνητα) των δικαιούχων παραγωγών προκειμένου για την αξιολόγηση του υφιστάμενου τρόπου προσδιορισμού της ετήσιας κατανάλωσης πετρελαίου, τον έλεγχο καταβολής για την επιστροφή του ΕΦΚΠ και τη διάθεση των ψηφιακών δεδομένων στους εμπλεκόμενους φορείς. Η πράξη περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

    • Ανάπτυξη εφαρμογής και βάσης δεδομένων γεωργικών μηχανημάτων
    • Υποστηρικτικές εργασίες υλοποίησης της πράξης

Στο πλαίσιο υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας θα απασχοληθούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ (κεντρική υπηρεσία και περιφερειακές δομές) εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) άνεργοι ειδικότητας πληροφορικής (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ).

yppa

Επιστροφή στην κορυφή