Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

 Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) καθιστά αναγκαία την εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στον αγροτικό τομέα. Στόχος είναι  η μείωση του διοικητικού φόρτου για τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και γενικότερα η αειφορία και ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα. Ορόσημο στην κατεύθυνση αυτή αποτελεί η λειτουργία του δορυφορικού προγράμματος Copernicus  ( https://www.copernicus.eu/el ) και η παροχή δωρεάν δορυφορικών εικόνων Sentinel 1 &2.

Διοικητικοί φορείς από 9 κράτη μέλη (ΚΜ) ( pdfpartners countries)  της ΕΕ-ανάμεσα τους και η Ελλάδα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ-  συνεργάζονται για να πραγματοποιήσουν ένα νέο όραμα για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ( ΟΣΔΕ/IACS) - το βασικό εργαλείο για τη διακυβέρνηση της ΚΑΠ - σε ένα  έργο που ονομάζεται: "Νέο όραμα IACS σε δράση" (NIVA). Πρόθεση του έργου NIVA είναι μέσω συνεργασιών να  δημιουργηθεί ένα περιβάλλον καινοτομίας στο οποίο θα αξιοποιηθούν προς όφελος των ΚΜ οι νέες ΤΠΕ. Προσδοκία του έργου είναι τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο NIVA να δείξουν πρώτοι τη χρήση των νέων αυτών ψηφιακών εργαλείων. Επιπλέον να καταδείξουν  στους αγρότες και τους εμπλεκόμενους φορείς τρόπους να βελτιώσουν τις αγροτικές  δραστηριότητες  και τεχνικές που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα.

Μία μόνο από τις πολλές τεχνολογίες που υιοθετεί άμεσα ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η νέα διαδικασία Απομακρυσμένου Ελέγχου και Παρακολούθησης των δηλώσεων φυτικού κεφαλαίου μέσω δορυφορικών εικόνων γνωστό και ως MONITORING, την οποία προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιγράφεται και στο έργο NIVA . Μέσω της νέας αυτής διαδικασίας Απoμακρυσμένης Παρακολούθησης και Ελέγχων (Checks by Monitoring) το σύστημα ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλάζει και από ένα σύστημα επιβολής ή μη επιβολής ποινών που ουσιαστικά είναι σήμερα, μετατρέπεται σε ένα σύστημα υποβοήθησης επιλέξιμων δηλώσεων. Η νέα μεθοδολογία monitoring χρησιμοποιεί τις δωρεάν δορυφορικές εικόνες SENTINEL 1 και 2 για να κατευθύνει τους παραγωγούς και τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην επιλεξιμότητα κάθε δήλωσης ενίσχυσης ακόμη και πριν την υποβολή της ώστε να διασφαλίζονται οι πληρωμές και να αποφεύγονται οι τυχόν μειώσεις/ ποινές.

Το έργο NIVA αποτελείται από μια σειρά πακέτων εργασίας (Work Packages WP). Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συμμετέχει σχεδόν στο σύνολο τους. Σημαντική είναι η συμμετοχή του στο WP2 που υλοποιεί use cases (UCs) που είναι τμήματα του MONITORING. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συμμετέχει ως επικεφαλής με το UC1a που αναφέρεται στην αξιολόγηση επιλεξιμότητας σε επίπεδο αγροτεμαχίου (traffic light). Τα κύρια σημεία της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί, είναι  η αυτόματη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η παροχή της δυνατότητας στον παραγωγό για την επιβεβαίωση της δήλωσης του μέσω γεωαναφερόμενων εικόνων και Λογισμικά Διαχείρισης Φάρμας (FMIS). Επίσης περιλαμβάνει Πληροφοριακό Σύστημα Λήψης Αποφάσεων (Decision Support System DSS) δηλαδή λειτουργίας του monitoring  βάσει των Κριτηρίων Επιλεξιμότητας. Ειδικότερα το DSS θα παραμετροποιεί τα καθεστώτα προς αξιολόγηση/ έλεγχο  και μέσω αυτού θα ορίζονται τα αγροτεμάχια ως σε συμφωνία/ μη συμφωνία με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ποια αγροτεμάχια εκτιμούνται με  αμφισβήτηση.  

Επιπλέον ο ΟΠΕΚΕΠΕ συμμετέχει σε άλλα δύο UC στο ίδιο WP, τα οποία και είναι συμπληρωματικά/ επικουρικά του UC1a. Αυτά είναι το (α) UC3: περιγράφει ένα μοντέλο καταγραφής δεδομένων που υποστηρίζει ηλεκτρονικά τα μητρώα της γεωργικής εκμετάλλευσης δηλαδή τα Λογισμικά Διαχείρισης Φάρμας (FMIS) και (β) UC4b: περιγράφει τη διασύνδεση των αγροτεμαχίων με τα στοιχεία που συλλέγονται από τους αισθητήρες των γεωργικών μηχανημάτων και την αποστολή τους μετά από κάποιες διαδικασίες στον Οργανισμό Πληρωμών.

Σημαντική είναι η συμβολή του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε αλλά πακέτα εργασίας, όπως το WP3 στο οποίο θα προταθούν ενοποιημένες έννοιες (semantics) και τεχνικές προδιαγραφές (technical interoperability) για την διαμοίραση δεδομένων μεταξύ των ΟΣΔΕ όλων των χωρών καθώς και με ΕΕ και τρίτους. Επιπλέον στο  WP3 διερευνώνται τυχόν νομικά ζητήματα που σχετίζονται με την προσδοκώμενη διαμοίραση δεδομένων. Επίσης συμμετέχει στο  WP4 που αναφέρει τη δημιουργία οικοσυστήματος χρηστών, στο WP5 αναφορικά με τη διάχυση της πληροφορίας και στο WP6. Το WP6 περιέχει Υπεργολαβία για την ανάπτυξη νέας Earth Observation (ΕΟ) Classification Engine/ μηχανή ταξινόμησης , συμπληρωματικά στο sen4cap (esa-sen4cap.org)  που ήδη χρησιμοποιείται. Η νέα μηχανή ταξινόμησης είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα ήτοι μικρό μέγεθος αγροτεμαχίου, μεσογειακός βοσκότοπος, αγρανάπαυση, κα

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην ιστοσελίδα  https://www.niva4cap.eu

Επιστροφή στην κορυφή