Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Στις παρακάτω ενότητες θα βρείτε εδώ τις ενωσιακές και τις εθνικές διατάξεις για την εφαρμογή των μέτρων που ενισχύονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων  όπως προσδιορίστηκε στον Κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου.

Καθεστώτα Ενίσχυσης ΚΟΑ :

 

  Καθεστώτα Ενίσχυσης ΚΑΠ :    

Επιστροφή στην κορυφή