Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

20/12/2013

Από σήμερα 20.12.2013 έχει τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή καταχώρησης Οnline Καταχώρισης Δήλωσης Εφαρμογής των Γεωργοπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων του Μέτρου 214. Η πρόσβαση στην εφαρμογή επιτυγχάνεται μέσω της διεύθυνσης: http://agroper.dikaiomata.gr/AGROPER ή εναλλακτικά μέσω της διεύθυνσης: http://asp.dikaiomata.gr επιλέγοντας στη συνέχεια "Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις". Διευκρινίζεται ότι η δήλωση εφαρμογής του πρώτου έτους εφαρμογής (2012) υποβάλλεται με την υπογραφή – οριστικοποίηση της σύμβασης της δράσης και εντός 20 εργάσιμων ημερών. Ειδικότερα για τη Δράση 2.1 - Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών ο έλεγχος της εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων εφαρμογής θα έχει σαν ημερομηνία έναρξης την 23η Δεκεμβρίου 2013 και για διάστημα 20 εργάσιμων ημερών.

Η δυνατότητα καταχώρησης δίνεται σε όσους έχουν προβεί στη διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού τους . Μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή, οι δηλώσεις εφαρμογής εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα και διαβιβάζονται με ευθύνη των ενδιαφερομένων πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες σε έντυπη μορφή, με τα συνυποβαλλόμενα παραστατικά, στους αρμόδιους Φορείς Υλοποίησης (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας-ΔΑΟΚ) όπου και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας κατάθεσης.

Σε περιπτώσεις που ο παραγωγός δεν επιθυμεί να υποβάλλει ο ίδιος ηλεκτρονικά τη δήλωση εφαρμογής θα απευθύνεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ για να παραλάβει το έντυπο της δήλωσης εφαρμογής, το οποίο εν συνεχεία συμπληρώνει και υποβάλλει πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΔΑΟΚ, λαμβάνοντας υπηρεσιακό αριθμό πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια, η ΔΑΟΚ θα προβαίνει σε καταχώρηση και οριστικοποίηση της δήλωσης εφαρμογής στο Πληροφοριακό Σύστημα όπου και θα λαμβάνει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Η προαναφερόμενη διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των προαναφερόμενων χρονικών διαστημάτων.

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο και τη σχετική εγκύκλιο.

Επιστροφή στην κορυφή