Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Οργανισμός

Τα οργανογράμματα του Ελληνικού Οργανισμού πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων.

Περισσότερα...

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (pdfAριθμός απόφασης 2642/294319,ΦΕΚ 975/19.11.2019,Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ.) ,(pdfΤροποποίηση 17/4193 της 2642/294319/15.11.2019 υπουργικής απόφασης,ΦΕΚ 50/29.01.2020 ),(pdfΑριθμός απόφασης 466/74867,ΦΕΚ 219/22.03.2021 Διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.),(pdfΤροποποίηση 557/87407 της 2642/294319/15.11.2019 υπουργικής απόφασης,ΦΕΚ 259/06.04.2021), (pdfΑριθμός απόφασης 629/96005,ΦΕΚ 1435/09.04.2021, Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. ),(pdfΦΕΚ 1029/2.12.2021 - Διορισμός Γενικού Διευθυντή),(pdfΦΕΚ 147/2.3.2022 Ορισμός Εκπροσώπων των εργαζομένων), (pdfΦΕΚ 1174/17.12.2022 - Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου), (pdfΦΕΚ 43/ΥΟΔΔ/23.01.2024 - Ορισμός Μελών Δ.Σ.):

Περισσότερα...

Η διάρθρωση της κεντρικής υπηρεσίας του Οργανισμoού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων είναι:

Περισσότερα...

Οι αρμοδιότητες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 13-29 του Νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998) (Ιδρυτικός Νόμος), όπως αυτός ισχύει είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:

Περισσότερα...

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) είναι ο Ελληνικός Οργανισμός πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων που λειτουργεί από το 2001 υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Περισσότερα...

Η περιφεριακή διάρθρωση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Περισσότερα...

Σκοπός του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Ν.Π.Ι.Δ. και σύμφωνα με τα άρθρα 13-29 του Νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998) (Ιδρυτικός Νόμος), όπως αυτός ισχύει είναι:.

Περισσότερα...

Επιστροφή στην κορυφή