Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

To ΥπΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνουν την έναρξη ανοικτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου " Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, ΕΣΙΤ " προϋπολογισμού 1.810.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με ΟΠΣ: 302037.

Το υποέργο αφορά την δημιουργία πληροφοριακού συστήματος (ΕΣΙΤ) που θα διατηρεί, θα διαχειρίζεται και θα παρέχει πληροφορίες ιχνηλασιμότητας τροφίμων στον καταναλωτή. Η πληροφορία θα αφορά όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διακίνησής των τροφίμων στην εφοδιαστική αλυσίδα αυξάνοντας εν τέλει την προστιθέμενη αξία των ελληνικών τροφίμων μειώνοντας το κόστος διάθεσης στον καταναλωτή.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 21/11/2011. Τα τεύχη διακήρυξης είναι διαθέσιμα στον δικτυακό χώρο του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr

Επιστροφή στην κορυφή