Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

To ΥπΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνουν την έναρξη ανοικτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστηματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (ΒΙ) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων καλλιεργητικών πρακτικών» προϋπολογισμού 1.255.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με ΟΠΣ: 302037.

Το υποέργο αφορά την δημιουργία συστήματος λήψης αποφάσεων για την επιλογή και τη χωροθέτηση της κατάλληλης γεωργικής, κτηνοτροφικής, μεταποιητικής δραστηριότητας καθώς για επενδυτικές πρωτοβουλίες στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στον Αγροτουρισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του Συστήματος Λήψης Αποφάσεων είναι η ανάπτυξη της Εθνικής Γεωβάσης Δυνητικών Δραστηριοτήτων η οποία μέσω της συσχέτισης των διαθέσιμων πληροφοριών θα παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής των καλλιεργητικών επιλογών της περιοχής.

Επίσης το υποέργο αυτό περιλαμβάνει και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ενδεικνυόμενων καλλιεργητικών προγραμμάτων δηλαδή, μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα εισόδου ήτοι μετεωρολογικά, γεωμορφολογικά, εδαφικά και καλλιεργητικά δεδομένα καθώς και τα δεδομένα που θα παρέχονται από τους Αγρότες για την τρέχουσα δραστηριότητά τους και θα παράγει ως δεδομένο εξόδου μεσο-βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προγράμματα για την ορθή καλλιεργητική πρακτική.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 26/01/2012. Τα τεύχη διακήρυξης είναι διαθέσιμα στον δικτυακό χώρο του ΟΠΕΚΕΠΕ http://www.opekepe.gr/

Επιστροφή στην κορυφή