Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
To ΥπΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνουν την έναρξη επαναληπτικής ανοικτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με συντετμημένη διαδικασία και με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της χώρας» προϋπολογισμού 1.725.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με ΟΠΣ: 302037.

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός γεωπληροφοριακού συστήματος το οποίο θα περιέχει τα εδαφολογικά δεδομένα για το σύνολο της χώρας καθώς και το σχέδιο Σχεδίου Διαχείρισης Αγροτικής Γης συναρτήσει της διαφύλαξης, προστασίας και ορθολογικής αξιοποίησης των φυσικών πόρων. Αναλυτικά, το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός γεωπληροφοριακού συστήματος το οποίο θα παρέχει με εποπτικό τρόπο πληροφόρηση για μια σειρά ερωτημάτων που θέτουν οι συντελεστές της αγροτικής οικονομίας για εδαφολογικά θέματα.

Το πληροφοριακό σύστημα που θα δημιουργηθεί θα αποτελείται από μια βάση εδαφολογικών δεδομένων καθώς και δυναμικών ορίων τα οποία θα καταλήγουν στις κατάλληλα οριοθετημένες διανυσματικές χαρτογραφικές εδαφικές μονάδες ώστε να υπάρξει η κατάλληλη χωροταξία ανάπτυξης των αγροτικών δραστηριοτήτων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 12-03-2012. Τα τεύχη διακήρυξης είναι διαθέσιμα στον δικτυακό χώρο του ΟΠΕΚΕΠΕ http://www.opekepe.gr/

Επιστροφή στην κορυφή