Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

To ΥπΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνουν την έναρξη επαναληπτικής ανοικτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Έμπορων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» προϋπολογισμού 1.839.750,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με ΟΠΣ: 302037.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), η ανάπτυξη του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕΕ), η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών αυτών των Μητρώων, παρέχοντας βασική υποδομή και χρήσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους αγρότες, τους παραγωγικούς συντελεστές της αγροτικής οικονομίας και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς. Επίσης, αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη του περιβάλλοντος ανταλλαγής αλφαριθμητικών και γεωχωρικών δεδομένων μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων και του Υπ.Α.Α.Τ, ώστε να επιτευχθεί μια τυποποιημένη, βασισμένη σε ανοικτά πρότυπα, ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών υψηλής διαλειτουργικότητας, ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του συστήματος του Μητρώου τόσο προς τους ενδιαφερόμενους εξωτερικούς παράγοντες, όσο και προς τις Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ για περαιτέρω εκμετάλλευση.

Επίσης η διασύνδεση των λοιπών (κλαδικών) μητρώων του Υπ.Α.Α.Τ, με το νέο περιβάλλον, η ανάπτυξη νέων κλαδικών και η λειτουργική ενίσχυση υφιστάμενων Μητρώων, καθώς και η επιλεκτική εκκαθάριση δεδομένων και κοινή απεικόνιση των στοιχείων με ενιαίο τρόπο πλέον, στις υφιστάμενες διαχειριστικές εφαρμογές, οι οποίες διατηρούν την επιχειρησιακή τους αυτονομία και παραμένουν σε λειτουργία για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Υπουργείου. Τέλος, αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής (web-gis) για τα γεωχωρικά και αλφαριθμητικά δεδομένα ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα για απεικόνιση στατιστική επεξεργασία και για διαχείριση ανάλογα με την εξουσιοδότηση του χρήστη.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 27-11-2012. Τα τεύχη διακήρυξης είναι διαθέσιμα στον δικτυακό χώρο του ΟΠΕΚΕΠΕ http://www.opekepe.gr/

Επιστροφή στην κορυφή