Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 28/24016/6-2-2019 (ΦΕΚ Β΄315/7-2-2019) Κ.Υ.Α. σχετικά με την “Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής επιτραπέζιων ροδάκινων, νεκταρινιών και βιομηχανικών ροδάκινων σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) 1408/2013 της Επιτροπής”, ολοκληρώθηκε σήμερα η επεξεργασία χορήγησης της σχετικής ενίσχυσης ύψους 13.174.587,87 ευρώ σε 15.498 δικαιούχους.

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε:

  1. 1.000 ευρώ/εκτάριο (ha) για τα σοβαρά ζημιωθέντα επιτραπέζια ροδάκινα,
  2. 500 ευρώ/εκτάριο (ha) για τα μετρίως ζημιωθέντα επιτραπέζια ροδάκινα,
  3. 1.200 ευρώ/εκτάριο (ha) για τα σοβαρά ζημιωθέντα νεκταρίνια,
  4. 600 ευρώ/εκτάριο (ha) για τα μετρίως ζημιωθέντα νεκταρίνια,
  5. 500 ευρώ/εκτάριο (ha) για τα βιομηχανικά ροδάκινα.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 28/24016/6-2-2019 (ΦΕΚ Β΄315/7-2-2019) σχετικής Κ.Υ.Α. και για την έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών αναρτήθηκαν σήμερα έγγραφες ενημερώσεις με τα δικαιούμενα ποσά στην ηλεκτρονική εφαρμογή “Καρτέλα του Αγρότη”: https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login. στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Για να είναι δυνατή η είσοδός στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ στην επιλογή “Εγγραφή”.

Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και λήψης κωδικού περιέχονται στο αρχείο σελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/static/files/egxeiridio_online_xristi.pdf

Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014-2016 ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.

Επιστροφή στην κορυφή