Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων», στα πλαίσια της ομότιτλης Εγκεκριμένης Πράξης στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με Κωδικός ΟΠΣ 379473. Η διάρκεια του έργου είναι 16 μήνες και ο προϋπολογισμός του 2.609.756,10 € (χωρίς ΦΠΑ), 3.210.000,00 € (με ΦΠΑ 23%).

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ), όπως αυτή επιβάλλεται από τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες ορθής και ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης από τους Έλληνες παραγωγούς. Το έργο περιλαμβάνει: την ανάπτυξη και παραμετροποίηση της απαιτούμενης βάσης δεδομένων, την προμήθεια των απαραίτητων ορθοεικόνων και τον επανασχεδιασμό των ενοτήτων και υποενοτήτων του ΣΑΑ. Τα παραδοτέα του έργου θα αξιοποιηθούν επίσης και από άλλους φορείς όπως ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. η Ελληνική Στατιστική Αρχή, κλπ. για την κάλυψη των ειδικών τους αναγκών

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει 15 ημέρες. Το σχέδιο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr), όπου και δίνονται οδηγίες συμμετοχής στην εν λόγω ανοιχτή διαδικασία υποβολής παρατηρήσεων και προτάσεων. Μετά το τέλος της δημόσιας διαβούλευσης το υποέργο θα προκηρυχθεί άμεσα.

Επιστροφή στην κορυφή