Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Σε συνέχεια ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα μας, που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2018, σχετικά με την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη, που αφορά στο ζωικό κεφάλαιο, επισημαίνονται στους κτηνοτρόφους τα εξής:

Προκειμένου η διαδικασία πληρωμής των μέτρων που αφορούν σε βοοειδή να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και καταγραφή των βοοειδών που προβλέπονται στον Καν.(ΕΚ) 1760/2000, οι εκπρόθεσμες κοινοποιήσεις των βοοειδών (εκπρόθεσμη κοινοποίηση εισόδου, κατά περίπτωση, στην εκμετάλλευση) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ), οδηγεί σε αποκλεισμό των εν λόγω βοοειδών από τα επιλέξιμα προς ενίσχυση βοοειδή ή/και υπολογισμό διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) 640/2014.

Επιστροφή στην κορυφή