Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Σε συνέχεια της από 28/5/2020 Ανακοίνωσης σχετικά με την "Άμεση επιχορήγηση μέσω κρατικής ενίσχυσης στον τομέα της παραγωγής Ανθέων" η υπ' αρίθμ. 33091/28-5-2020 Εγκύκλιος αντικαθίσταται με την υπ' αρίθμ. 33091/2-6-2020 Εγκύκλιο με ΘΕΜΑ: Άμεση επιχορήγηση μέσω κρατικής ενίσχυσης στον τομέα της παραγωγής Ανθέων και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

                                                                                                 

                                                                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

                                                                                               

                                                                                                                                                        Δρ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΡΡΑΣ

Επιστροφή στην κορυφή