Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Κατόπιν τηλεφωνικών ερωτημάτων, διευκρινίζουμε ότι η υπ’ αρίθμ.  557/108711/24-4-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ/Β ΄1874/18-5-2020) περί «Επιστροφής στους δικαιούχους των ποσών που είχαν παρακρατηθεί από το Κράτος Μέλος ως έξοδα είσπραξης σε ποσοστό 10%, στο πλαίσιο απόδοσης στην ΕΕ των ιδίων πόρων που προέρχονται από εισφορές στον τομέα της ζάχαρης για τις περιόδους εμπορίας 1999/2000 και 2000/2001» αφορά σε παραγωγούς ζάχαρης και ισογλυκόζης  και όχι σε καλλιεργητές ζαχαρότευτλων.

                                                                                                

                                                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

                                                                                    

                                                                                                                                                    Δρ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΡΡΑΣ

Επιστροφή στην κορυφή