Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

pdfΑνακοίνωση

Σχετικές Οδηγίες :

Η εν λόγω διαβούλευση διενεργείται μέσω του  ιστότοπου του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Η πρόσβαση γίνεται μέσω του συνδέσμου :

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=4232211805805593#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage215.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dydlkt8aay_4

σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΗΔΗΣ.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, ο μοναδικός κωδικός αριθμός της διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι : 20DIAB000010873

Επιστροφή στην κορυφή