Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου «για την προμήθεια αναλώσιμων μέσων προστασίας για την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, τις Περιφερειακές & τις Νομαρχιακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το έτος 2022, προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 65.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.»

 

Επιστροφή στην κορυφή