Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου "για την ανανέωση και προμήθεια αδειών Microsoft Office 365 και προμήθεια λοιπών αδειών λογισμικού Microsoft", προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 119.300,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

Επιστροφή στην κορυφή